Nr 574 z dnia 20 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od...

 
UCHWAŁA  Nr  574
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2019 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 450 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
29 marca 2019 roku w sprawie
przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów
do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020
 
Na podstawie art. 53 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668 ze zm.), art. 214 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), w związku
z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie
standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. z 2019 roku, poz.1573), na wniosek Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Rady Wydziału Nauk Społecznych, pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Dydaktycznych, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 450 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 marca
2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego
2019/2020 (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1)  w § 1 pkt 51 otrzymuje brzmienie:
    „51) kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzony na poziomie studiów
          jednolitych magisterskich 10-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin:
          pedagogika (85%), psychologia (10%), językoznawstwo (5%); dyscyplina wiodąca:
          pedagogika,
2)  w § 1 pkt 52 otrzymuje brzmienie:
    „52) kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzony na poziomie studiów
           jednolitych magisterskich 10-semestralnych o profilu praktycznym (Wydział Studiów
           Technicznych i Społecznych w Ełku – Filia UWM w Olsztynie) – do dyscyplin: pedagogika
           (85%), psychologia (10%), językoznawstwo (5%); dyscyplina wiodąca: pedagogika,
3)  w § 1 pkt 55 otrzymuje brzmienie:
    „ 55) kierunek pielęgniarstwo prowadzony na poziomie:
            a)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu praktycznym
                – do dyscyplin: nauki o zdrowiu (65%), nauki medyczne (35%); dyscyplina wiodąca:
                nauki o zdrowiu,
            b)  studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin:
                nauki o zdrowiu (73%), nauki medyczne (27%); dyscyplina wiodąca: nauki o zdrowiu,
4)  w § 1 pkt 57 otrzymuje brzmienie:
    „57) kierunek położnictwo prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – licencjackich
           6-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin: nauki medyczne (30%), nauki
           o zdrowiu (70%); dyscyplina wiodąca: nauki o zdrowiu,
5)  w § 1 pkt 60 otrzymuje brzmienie:
    „60) kierunek ratownictwo medyczne prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia
           – licencjackich 6-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin: nauki medyczne
           (73%), nauki o zdrowiu (27%); dyscyplina wiodąca: nauki medyczne,”.
 
§ 2
Rady wydziałów dostosują programy studiów do zmian, o których mowa w § 1, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020.
 
§ 3
1.  Traci moc Uchwała Nr 533 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    25 czerwca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 450 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych
    w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia
    rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020.
2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
19.09.2019
Data publikacji:
24.09.2019 18:38
Data aktualizacji:
26.09.2019 12:14
Liczba wyświetleń:
1516
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw574.pdf131.99 KB