Nr 591 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 179 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu...

 
UCHWAŁA Nr 591
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2019 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 179 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału
Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Warszawskiej 98 w Olsztynie”
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ustala się, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 179 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca
2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa
i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
przy ul. Warszawskiej 98 w Olsztynie”, wprowadza się następujące zmiany:
  1)  § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
      „2. Szacowany koszt zadania wynosi 70 942 000,00 zł (słownie zł: siedemdziesiąt milionów
           dziewięćset czterdzieści dwa tysiące 00/100).”;
  2)  § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
㤠2
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zabezpieczenie
    udziału własnego wynoszącego 30 942 000 zł (słownie zł: trzydzieści  milionów dziewięćset
    czterdzieści dwa tysiące 00/100).
2.  Środki w wysokości 10 000 000,00 zł (słownie zł: dziesięć milionów 00/100) zostaną pokryte
    ze środków dotacji celowej z budżetu państwa z części 38 udzielonej przez Ministerstwo Nauki
    i Szkolnictwa Wyższego na podstawie zawartej umowy nr 1809/2018.
3.  Brakujące środki, w wysokości 30 000 000,00 zł (słownie zł: trzydzieści milionów 00/100) planuje
    się pokryć ze środków dotacji celowej, z budżetu państwa z części 38, udzielonej przez
    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obligacji Skarbu Państwa oraz sprzedaży
    nieruchomości.”.
 
§ 2
Traci moc Uchwała Nr 526 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 179 z dnia 26 czerwca 2017 roku dotyczącej zgody na realizację zadania inwestycyjnego  pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
przy ul. Warszawskiej 98 w Olsztynie”.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
19.09.2019
Data publikacji:
25.09.2019 13:16
Data aktualizacji:
26.09.2019 09:59
Liczba wyświetleń:
1319
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw591.pdf71.75 KB