Nr 593 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima

 
UCHWAŁA Nr 593
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2019 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu
na nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.  Senat wyraża zgodę na ustanowienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie odpłatnej
    służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Olsztynie w obrębie nr 110,
    oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 117/23, dla której Sąd Rejonowy
    w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00039692/2, na rzecz każdoczesnego właściciela
    działki nr 117/30.
2.  Mapa z zaznaczonym obszarem służebności stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości opisanej w § 1 polega na prawie
do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie przejścia i przejazdu ciągiem komunikacyjnym
o powierzchni 278 m2 przez każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 117/30.
 
§ 3
Ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na przedmiotowej nieruchomości, będącej własnością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem
w wysokości 2 000 zł netto (słownie: dwa tysiące złotych) powiększonym o należny podatek VAT.
 
§ 4
Służebność ustanawia się na czas nieoznaczony.
 
§ 5
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
19.09.2019
Data publikacji:
25.09.2019 13:29
Data aktualizacji:
26.09.2019 09:55
Liczba wyświetleń:
1176
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw593.pdf175.97 KB