Nr 601 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Tuwima w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 601
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 października 2019 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Tuwima w Olsztynie
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:
 
§ 1
1.   Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
     w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa
     Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
, w Olsztynie przeznaczonych budowę przepompowni wraz
     z przebudową sieci DN 500 i przyłączy, położonych w Olszynie w obrębie nr 110 oznaczonych
     w ewidencji gruntów jako działki: nr 73/14 o powierzchni 0,0767 ha oraz nr 73/15 o powierzchni
     0,0018 ha, dla których Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00050210/3.
2.   Wyrysy z mapy stanowią załączniki do Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności ww. nieruchomości wynosi łącznie: 52 800 zł (słownie: pięćdziesiąt
dwa tysiące osiemset złotych).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej Uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.10.2019
Data publikacji:
29.10.2019 14:03
Data aktualizacji:
29.10.2019 14:03
Liczba wyświetleń:
1014
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw601.pdf117.5 KB