Nr 602 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez UWM w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1..."

 
UCHWAŁA Nr 602
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 października 2019 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody
na realizację przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w ramach modernizacji i remontu przystosowującego obiekt do przepisów p.poż
i osób niepełnosprawnych wraz z termomodernizacją obiektu”
(ze zm.)
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ustala się, co następuje
 
§ 1
W Uchwale Nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach modernizacji i remontu przystosowującego obiekt do przepisów
p.poż i osób niepełnosprawnych wraz z termomodernizacją obiektu”
(ze zm.), wprowadza się następujące zmiany: 
1)     w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
     „2. Szacowany koszt zadania wynosi 11 786 375,42 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset
          osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 42/100), w tym roboty
          remontowe, modernizacyjne, termomodernizacyjne i koszty prac przygotowawczych-
          dokumentacja.”
 
2)     § 2 otrzymuje brzmienie: 
㤠2
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zabezpieczenie
    wkładu własnego wynoszącego:
       1)  na termomodernizację: 547 679,12 zł (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset
           siedemdziesiąt dziewięć złotych 12/100);
       2)  na roboty modernizacyjne: 2 317 703,69 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemnaście
           tysięcy siedemset trzy złote 69/100).
2.  Środki w wysokości 976 483,74 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta
    osiemdziesiąt trzy złote 74/100) zostaną pokryte ze środków krajowych będących w dyspozycji
    Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie Programu
    priorytetowego „Poprawa jakości powietrza” Część 2) Zmniejszenie zużycia energii
    w budownictwie, w formie dotacji w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych oraz pożyczki
    w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych.
3.  Koszty remontowe w wysokości 7 944 508,87 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset czterdzieści
    cztery tysiące pięćset osiem złotych 87/100) zostaną pokryte ze środków subwencji na
    utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego”.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.10.2019
Data publikacji:
29.10.2019 15:00
Data aktualizacji:
29.10.2019 15:01
Liczba wyświetleń:
899
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw602.pdf82.91 KB