Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Budownictwa

Dziekan
Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta – stanowisko badawczo-dydaktyczne
w Instytucie Budownictwa
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
 • posiadać tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie budownictwa,
 • wykazać się ukończeniem studiów II stopnia z wynikiem bardzo dobrym,
 • wykazać się zainteresowaniami naukowymi w zakresie mechaniki i badań gruntowych, potwierdzonymi przynajmniej jedną publikacją naukową w czasopiśmie posiadającym IF jako pierwszy autor,
 • wykazać się biegłą znajomość języka angielskiego i biegłą znajomością języka polskiego
  (dot. obcokrajowców).
Wykaz dokumentacji konkursowej:
 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys.
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 4. Pisemną opinię promotora pracy magisterskiej lub bezpośredniego przełożonego z poprzedniego miejsca zatrudnienia (jeśli wcześniej miało miejsce zatrudnienie) - dotyczy osób spoza UWM.
 5. Pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej
  i organizacyjnej.
 6. Opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych, dydaktycznych i organizacyjnych (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe).
 7. Arkusz Oceny Okresowej Nauczyciela (AONA) w części dotyczącej osiągnięć – dotyczy kandydatów będących pracownikami Uniwersytetu.
 8. Informację o całokształcie dorobku naukowego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu
  (do pobrania ze strony:
  http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe).
 9. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.
 10. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców.
 11. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.) http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe).
 12. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty) http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 13. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty) http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 14. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 15. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe).
 Informacje:
Dokumenty wymienione w pkt. 5, 6 i 7 należy przesłać dodatkowo w formie elektronicznej na adres: wgipb.dziekan@uwm.edu.pl 
 1. Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
  w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn-Kortowo, pok. 16, w terminie
  od 18 listopada 2019 roku do 18 grudnia 2019 roku.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania dokumentów.
 3. Postępowanie konkursowe przewiduje prezentację przed Komisją Konkursową planów, o których mowa w pkt 7 zgłoszenia do niniejszego konkursu. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 4. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta przewidziany jest na dwa lata.
 5. Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta naukowego wynosi 3 205 zł brutto.
 6. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 7. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 8. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Wytworzył:
prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
14.11.2019
Data publikacji:
16.11.2019 13:39
Data aktualizacji:
20.11.2019 10:44
Liczba wyświetleń:
1596
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument