Konkurs na stanowisko asystenta - stanowisko dydaktyczne w Katedrze Chorób Wewnętrznych

 
DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta-stanowisko dydaktyczne w Katedrze Chorób Wewnętrznych
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·  tytuł zawodowy lekarza,
·  specjalista diabetologii lub w trakcie specjalizacji (rezydentury) z tej dziedziny,
·  doświadczenie w pracy w oddziale Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych,
·  doświadczenie w pracy dydaktycznej,
·  znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, obsługa komputera, w tym pakietu Microsoft.,
·  otwarty przewód doktorski
·  umiejętność pracy w zespole,
·  autor co najmniej 1 skryptu dydaktycznego,
·  autor co najmniej 1 monografii.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopia prawa wykonywania zawodu,
6.    odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych
    (tabela obowiązująca w UWM)
8.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
    dydaktycznego,
9.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
     z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM)
11. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność
     naukową (bez dat)
12. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez dat)
 
Informacje:
  • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
    w terminie do dnia 25 listopada 2019 r.
    Rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania dokumentów.
  • Wynagrodzenie dla stanowiska wykładowcy zawiera się w przedziale: 3205-3500 zł brutto.
  • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
  • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
24.10.2019
Data publikacji:
16.11.2019 14:01
Data aktualizacji:
05.12.2019 12:16
Liczba wyświetleń:
1426
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki konkursu asystent dydaktyczny Katedra Chorób Wewnętrznych.docx31.49 KB