Konkurs na trzy stanowiska asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Anatomii

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na trzy stanowiska asystenta-stanowisko dydaktyczne
w Katedrze Anatomii
 
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·  tytuł zawodowy lekarza lub magistra w dziedzinie nauk biologicznych,
·  kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
·  biegła znajomość języka angielskiego,
·  umiejętność pracy w zespole,
·  autor co najmniej 1 skryptu dydaktycznego,
·  autor co najmniej 1 monografii.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopia prawa wykonywania zawodu,
6.    odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych (tabela
    obowiązująca w UWM)
8.   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
    dydaktycznego,
9.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
     z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
11. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność
     naukową (bez dat)
12. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez dat)
 
Informacje:
  • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
    w terminie do dnia 25 listopada 2019 r. Rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania dokumentów.
  • Wynagrodzenie dla stanowiska wykładowcy zawiera się w przedziale: 3205-3500 zł brutto.
  • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
  • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.10.2019
Data publikacji:
16.11.2019 14:05
Data aktualizacji:
16.11.2019 14:05
Liczba wyświetleń:
969
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument