Konkurs na stanowisko asystenta (pracownika badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Farmakologii i Toksykologii

 
DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta-pracownika badawczo-dydaktycznego
w Katedrze Farmakologii i Toksykologii
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
 • tytuł zawodowy lekarza,
 • specjalizacja z zakresu chorób wewnętrznych,
 • w trakcie specjalizacji z farmakologii klinicznej,
 • udokumentowany dorobek naukowy,
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole
 • co najmniej 40 pkt. MNiSW
 • co najmniej 20 pkt. w czasopismach z IF
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopia prawa wykonywania zawodu,
6.    odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
8.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku wykładowcy,
9.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
     z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
11. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność
     naukową (bez daty)
12. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty)
 
Informacje:
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
  w terminie do dnia 6 grudnia 2019 r.
  Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wykładowcy zawiera się w przedziale: 3205-3300zł brutto
 • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 20585 roku Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz.U. z 2017 roku, poz. 2183 z późn. zm.) w związku z art. 246 ust.3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669).
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.11.2019
Data publikacji:
16.11.2019 14:19
Data aktualizacji:
05.02.2020 13:55
Liczba wyświetleń:
1536
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynikkonkursuKatedra Farmakologii.docx31.58 KB