Konkurs na stanowisko adiunkta (pracownika badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Patofizjologii

 
DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta- pracownika badawczo-dydaktycznego w Katedrze Patofizjologii
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
- stopień naukowy doktora nauk medycznych,
- znajomość zagadnień związanych z genetyką kliniczną,
- doświadczenie dydaktyczne,
- dorobek naukowy udokumentowany publikacjami,
- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
- gotowość do ubieganie się o krajowe i międzynarodowe granty na badania,
- umiejętność pracy w zespole,
- co najmniej 80 pkt. MNiSW,
- co najmniej 40 pkt. W czasopismach z IF,
- co najmniej 30 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor,
- co najmniej 1 projekt badawczy, który uzyskał pozytywną ocenę,
- w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 40 pkt. MNiSW.
Wykaz dokumentacji konkursowej:
 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 5. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 6. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (wystawiony przez SJO),
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowo-badawczych i organizacyjnych,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo- naukowego,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 2183).
 10. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty).
 11. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty).
Informacje:
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 6 grudnia 2019r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta  badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale: 4680-4700 zł brutto
 • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 20585 roku Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz.U. z 2017 roku, poz. 2183 z późn. zm.) w związku z art. 246 ust.3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669).
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.11.2019
Data publikacji:
19.11.2019 10:13
Data aktualizacji:
05.02.2020 13:19
Liczba wyświetleń:
1481
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
konkursPatofizjologia.docx33.5 KB