Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne)
w Katedrze Pielęgniarstwa
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·         stopień naukowy doktora nauk medycznych lub nauk o zdrowiu,
·         udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać
     wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko –
     Mazurskiego w Olsztynie,
·         doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
·         odbyte staże, stypendia, szkolenia zagraniczne,
·         aktywne członkostwo w towarzystwach naukowych, udział w komitetach organizacyjnych
     konferencji,
·         znajomość języka angielskiego,
·         umiejętność pracy w zespole.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
4.    odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
5.    kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6.    dokument potwierdzający wykształcenie w zakresie położnictwa,
7.    zaświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego wystawione przez Studium Języków
     Obcych UWM w Olsztynie,
8.    wykaz dorobku naukowego wraz z wyceną punktową,
9.     informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich
     (BIP UWM - „baza dokumentów”),
10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta
     (BIP UWM - „baza dokumentów”),
11. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy
     z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 2183
     z późn. zm. ),
12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).
 
Informacje:
·        Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium
     Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c,
      w terminie do dnia 21 grudnia 2019 r.
     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 r.
·         Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale:  4680-5000 zł brutto.
·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
     przez Rektora bez podania przyczyn.
·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·         Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
     w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 roku,
     poz. 2183 z późn. zm. ) w związku z rt. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy
     wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1669).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wytworzył:
prof. dr hab. Ewa Dzika
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
20.11.2019
Data publikacji:
21.11.2019 19:50
Data aktualizacji:
21.11.2019 19:51
Liczba wyświetleń:
1229
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument