Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawcze) w Katedrze Technologii i Chemii Mięsa Wydziału Nauki o Żywności

 
 
 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta (stanowisko badawcze)
w Katedrze Technologii i Chemii Mięsa
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi:
·     przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
    (Dz. U. 2018 r. poz. 1668).
Oraz odpowiadać następującym kryteriom:
·     posiadać przynajmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera
·     posiadać dorobek naukowy z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka: co najmniej 50 pkt.
    za publikacje oryginalne i przeglądowe z list A wykazu MNiSW, w tym co najmniej 25 pkt. uzyskanych jako
    pierwszy lub jedyny autor (wg tabela 5a,  załącznika 4 do Uchwała nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie)
·     posiadać umiejętność pracy zespołowej
·     posiadać umiejętność planowania i wykonywania badań naukowych
·     posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych  
·     wykazywać się biegłą znajomością języka polskiego (obcokrajowcy)
·     dodatkowym atutem będzie doświadczenie zdobyte w pracowni chromatograficznej lub odbyte szkolenia
     z tego zakresu
Wykaz dokumentów:
·     Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie.
·     Życiorys (CV).
·     Kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania http://bip.uwm.edu.pl/node/969).
·     Odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra inżyniera.
·     Wykaz dorobku naukowego (z punktacją wg klasyfikacji MNiSW).
·     Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców)
·     Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie
    wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668).
·     Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy.
·     Oświadczenie z deklaracją prowadzenia działalności naukowej oraz możliwości zaliczenia do liczby N
    pracowników prowadzących działalność naukową - w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.  
·     Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
    w ogłoszeniu o konkursie (formularz do pobrania http://bip.uwm.edu.pl/node/969).
·     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (formularz dostępny na http://bip.uwm.edu.pl/node/969).
 Informacje:
·     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy
    z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668).
·     Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta: 3 205 PLN.
·     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
    bez podania przyczyn.
·     Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 
Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Plac Cieszyński 1, w terminie do dnia 14.12.2019 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19.12.2019 r.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauki o Żywności
Wytworzył:
prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
03.12.2019
Data publikacji:
04.12.2019 11:26
Data aktualizacji:
20.12.2019 14:50
Liczba wyświetleń:
1812
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki konkursu Katedra Technologii i Chemii Mięsa.pdf324.38 KB