Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn

 
 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
O G Ł A S Z A   K O N K U R S
 
na stanowisko asystenta
w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn
z wynagrodzeniem zasadniczym brutto 3 205 zł 
 
Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko asystenta powinni spełniać warunki określone w art. 113
i art. 116 ust. 2 pkt 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1668), Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 333 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach UWM oraz w jednostkach międzywydziałowych oraz odpowiadać następującym kryteriom:
 • posiadać stopień magistra inżyniera uzyskany na kierunku mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa lub mechatronika albo stopień doktora inżyniera w dyscyplinie inżynieria mechaniczna (budowa i eksploatacja maszyn);
 •  predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej;
 • umiejętność wykorzystywania nowoczesnych metodyk badawczych stosowanych w inżynierii mechanicznej, inżynierii materiałowej i mechatronice;
 • biegła obsługa komputera oraz programów użytkowych CAD/CAM, SCADA (np. ZERO, MTS, Edge CAM, Solid Edge);
 • umiejętność obsługi urządzeń sterowanych numerycznie (CNC): obrabiarek skrawających, robotów spawalniczych, obrabiarek elektroerozyjnych;
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • umiejętność pracy w zespole i analitycznego myślenia.
Zgłoszenie powinno zawierać:
 • podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich
 • deklarację w zakresie dyscypliny naukowej, co do której kandydat do zatrudnienia informuje, że złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668);
 • pisemną opinię potwierdzającą predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdatności do pracy (dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu),
 • pisemną opinię przełożonego z ostatniego miejsca pracy (dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu, którzy podjęli pracę)
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
Ponadto:
 • UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania konkursowego.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 20018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668).
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie
przy ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102, 10-719 Olsztyn.
 
Termin składania podań upływa z dniem  30 grudnia 2019 r. 
                  

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Technicznych
Wytworzył:
dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
03.12.2019
Data publikacji:
04.12.2019 12:59
Data aktualizacji:
29.01.2020 07:54
Liczba wyświetleń:
1706
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta .pdf291.87 KB