Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Neurologii

 
DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Neurologii
 
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
 • tytuł zawodowy lekarza,
 • specjalizacja w zakresie neurologii,
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • udokumentowany dorobek naukowo-badawczy z zakresu neurologii,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji naukowo-zawodowych,
 • co najmniej 40 pkt. MNiSW
 • co najmniej 20 pkt. MNiSW w czasopismach z IF
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopia prawa wykonywania zawodu,
6.    odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, wykaz z biblioteki
8.    tabela o spełnianiu wymogów na dane stanowisko (zgodnie ze Statutem UWM w Olsztynie z dnia
     21 maja 2019r.)
9.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
     badawczo-dydaktycznego,
10. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
     z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
12. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność
     naukową (bez dat),
13. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez dat).
 
Informacje:
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
  w terminie do dnia 5 stycznia 2020r.

  Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30 stycznia 2020 roku.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale: 3205-3300zł  brutto
 • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego.
 • bez podania przyczyny.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.12.2019
Data publikacji:
06.12.2019 13:10
Data aktualizacji:
05.02.2020 13:46
Liczba wyświetleń:
1383
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki konkursu asystent Katedra Neurologii.pdf230.59 KB