Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Neurologii

ZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Neurologii
 
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
 • tytuł zawodowy lekarza,
 • specjalizacja w zakresie neurologii,
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • udokumentowany dorobek naukowo-badawczy z zakresu neurologii,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji naukowo-zawodowych,
 • co najmniej 80 pkt. MNiSW,
 • w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 40 pkt. MNiSW,
 • co najmniej 40 pkt. MNiSW w czasopismach z IF,
 • co najmniej 30 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor,
 • co najmniej 1 projekt badawczy, który uzyskał pozytywną ocenę.
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopia prawa wykonywania zawodu,
6.    odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, wykaz z biblioteki
8.    tabela o spełnianiu wymogów na dane stanowisko (zgodnie ze Statutem UWM w Olsztynie z dnia
     21 maja 2019r.)
9.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta
     badawczo-dydaktycznego,
10. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
     z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
12. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność
     naukową (bez dat),
13. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez dat).
 
Informacje:
·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego
     Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
     w terminie do dnia 5 stycznia 2020r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30 stycznia 2020 roku.
·         Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale:
     4680-4700zł  brutto
·         Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania
     konkursowego bez podania przyczyny.
·         Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
     przez Rektora bez podania przyczyny.
·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
     ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.12.2019
Data publikacji:
06.12.2019 13:15
Data aktualizacji:
05.02.2020 13:43
Liczba wyświetleń:
1408
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
konkursadiunktKatedra Neurologii.pdf233.35 KB