Nr 609 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie rekomendacji przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Medycyny Sądowej wraz z niezbędną infrastrukturą infrastrukturą techniczną oraz budowa parkingu w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 609
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2019 roku
 
 w sprawie  rekomendacji przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Medycyny Sądowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa parkingu
w Olsztynie przy ul. Na Skarpie”
 
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 ze zmianami), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje przystąpienie przez
    Uniwersytet do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Medycyny Sądowej
    wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa parkingu w Olsztynie przy ul. Na Skarpie”.
2.  Szacowany koszt zadania, o którym mowa w ust. 1, wynosi 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów
    złotych).
3.  Zadanie, o którym mowa w ust. 1, zostanie ujęte w planie inwestycyjnym na rok 2020 i lata
    następne.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
28.11.2019
Data publikacji:
12.12.2019 08:30
Data aktualizacji:
12.12.2019 08:30
Liczba wyświetleń:
889
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument