Nr 615 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale nr 552 Senatu Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

 
UCHWAŁA Nr 615
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2019 roku
 
w sprawie zmian w Uchwale nr 552 Senatu Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
 
Na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z poźn. zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale nr 552 Senatu Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września
2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wprowadza się następujące zmiany:
 
1)   § 4 otrzymuje brzmienie:
§ 4
1. W przypadku gdy, w miejsce rady naukowej dyscypliny powołano zespół do spraw dyscypliny,
    Załączniki  nr 1-3 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że:
      1)   radę naukową dyscypliny zastępuje się Senatem;
      2)   zespół do spraw dyscypliny weryfikuje i opiniuje wniosek o wszczęcie postępowania,
          weryfikuje efekty uczenia się odpowiadające poziomowi 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji
          i przygotowuje projekty uchwał na Senat;
      3)   Przewodniczący zespołu do spraw dyscypliny proponuje skład komisji do spraw
          przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora;
      4)   Zespół do spraw dyscypliny może określić dodatkowe wymogi stawiane kandydatom,
          dotyczące wszczęcia, dopuszczenia do obrony oraz formy rozprawy doktorskiej, w terminie
          trzech miesięcy od dnia jego powołania, które zatwierdza Senat.
2.  Senat wszczyna postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, podejmuje uchwały w toku
    postępowania i nadaje stopień doktora.
3.   Obrona rozprawy doktorskiej przeprowadzana jest przed komisją, o której mowa w ust. 1 pkt. 3.
4.   Rektor lub upoważniony Prorektor zawiera z kandydatem umowę na przeprowadzenie postępowania
    w sprawie nadania stopnia doktora i sprawuje nadzór nad prawidłowym jego przebiegiem.”
 
2)   Zmienia się numeracja paragrafów: dotychczasowy § 4 otrzymuje numer 5, dotychczasowy
     § 5 otrzymuje numer 6.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
28.11.2019
Data publikacji:
12.12.2019 09:35
Data aktualizacji:
04.01.2020 10:36
Liczba wyświetleń:
1982
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 615.pdf71.69 KB