Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Fizyki i Biofizyki

 
Dziekan 
Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta
w Katedrze Fizyki i Biofizyki 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania:
określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.) oraz określone w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Załącznik do Uchwały Senatu UWM
w Olsztynie Nr 494 z dnia 21 maja 2019 r.) oraz odpowiadać następującym kryteriom:
·     posiadać tytuł zawodowy magistra z dziedziny nauk biologicznych i ścisłych uzyskany na podstawie
    eksperymentalnej pracy dyplomowej,
·     posiadać umiejętność planowania i wykonywania samodzielnie prostych eksperymentów naukowych,
·     posiadać umiejętność pracy zespołowej,
·     posiadać biegłą znajomość języka polskiego i języka angielskiego
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
 1. podanie (kierowane do Rektora UWM),
 2. oświadczenie zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
 3. życiorys zawodowy,
 4. kwestionariusz osobowy z fotografią http://bip.uwm.edu.pl/node/969,
 5. odpis dyplomu ukończenia studiów,
 6. wykaz dorobku naukowego,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu
  o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969,
 8. świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (jeśli wcześniej miało miejsce zatrudnienie) - dotyczy osób spoza UWM,
 9. list rekomendacyjny spoza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 Informacje:
 • Zgłoszenia na konkurs (w języku polskim lub angielskim) należy składać na adres: 
  wnz-dziekanat@uwm.edu.pl lub w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
  w Olsztynie, pl. Cieszyński 1 /pok.123/;10-726 Olsztyn 
  w terminie do dnia 21.11.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29.11.2019 r.
 • Wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wymienionego w konkursie wynosi 3205 PLN
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu
  art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.). 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dziekan Wydziału Nauki o Żywności
Wytworzył:
prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
09.10.2019
Data publikacji:
12.12.2019 09:48
Data aktualizacji:
13.12.2019 22:39
Liczba wyświetleń:
1972
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
rozstrzygnięcie konkursu.pdf386.92 KB