Nr 616 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale nr 553 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

UCHWAŁA Nr 616
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2019 roku
 
w sprawie zmian w Uchwale nr 553 Senatu Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
 
Na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z poźn. zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie ustala się, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale nr 553 Senatu Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września
2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wprowadza się następujące zmiany:
 
1)   § 6 otrzymuje brzmienie:
§ 6
1. W przypadku gdy, w miejsce rady naukowej dyscypliny powołano zespół do spraw dyscypliny
    Załącznik nr 1 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że:
     1)   radę naukową dyscypliny zastępuje się Senatem;
     2)   zespół do spraw dyscypliny przeprowadza seminarium habilitacyjne, proponuje kandydatów
         w skład komisji habilitacyjnej (dwóch członków, w tym sekretarza oraz recenzenta);
     3)   Przewodniczący komisji habilitacyjnej przygotowuje projekty uchwał i przedstawia je
         na posiedzeniu Senatu;
     4)   Zespół do spraw dyscypliny może określić dodatkowe wymogi stawiane habilitantom,
         w terminie trzech miesięcy od dnia jego powołania, które zatwierdza Senat.
2.    Senat powołuje komisję habilitacyjną, podejmuje uchwały i nadaje stopień doktora habilitowanego.
3.    Rektor lub upoważniony Prorektor zawiera z kandydatem umowę na przeprowadzenie
    postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i sprawuje nadzór nad
    prawidłowym jego przebiegiem.”
 
2)   Zmienia się numeracja paragrafów: dotychczasowy § 6  otrzymuje numer 7, dotychczasowy
    § 7 otrzymuje numer 8.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.11.2019
Data publikacji:
12.12.2019 13:13
Data aktualizacji:
07.02.2020 11:23
Liczba wyświetleń:
1913
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 616.pdf66.81 KB