Nr 617 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora

 
UCHWAŁA Nr 617
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2019 roku
 
w sprawie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora
 
Na podstawie art. 179  ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669) ustala się, co następuje:
 
§ 1
1.   Postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte i niezakończone do 30 kwietnia 2019 r.
    są przeprowadzane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
    naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r., poz. 1789), przy czym
    tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach, zgodnie z klasyfikacją określoną w Rozporządzeniu
    Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki
    i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1818).
2.   Czynności związane z postępowaniem, o którym mowa w ust. 1 na Uniwersytecie prowadzi Senat.
3.   Postępowania niezakończone nadaniem tytułu profesora do 31 grudnia 2021 r. umarza się.
4.   Powołane do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w ust. 1 zespoły w sprawie nadania
    tytułu naukowego profesora zachowują swoją właściwość do podejmowania określonych czynności
    w postępowaniach o awans naukowy, w tym do przygotowania projektów uchwał na Senat.
5.   W przypadku niepowołania zespołu, o którym mowa w ust. 4, projekty uchwał na Senat
    przygotowuje właściwa Rada naukowa dyscypliny lub Zespół do spraw dyscypliny.
 
§ 2
Postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte po 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668,
z późn. zm.).
§ 3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się prorektorowi właściwemu ds. nauki.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
28.11.2019
Data publikacji:
12.12.2019 13:18
Data aktualizacji:
04.01.2020 10:34
Liczba wyświetleń:
1711
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 617.pdf63.1 KB