Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego (Klinika Urologii)

 
DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM 
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 
ogłasza konkurs 
na stanowisko asystenta 
w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego (Klinika Urologii) 
w grupie pracowników dydaktycznych
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:  
·  tytuł zawodowy lekarza, 
·  doświadczenie w pracy dydaktycznej,  
·  znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 
·  obsługa komputera,  w tym pakietu Microsoft, 
·  specjalizacja z urologii, 
·  wszczęty przewód doktorski lub stopień doktora nauk medycznych, 
·  autor co najmniej 1 skryptu dydaktycznego lub autor co najmniej
   1 monografii/podręcznika/rozdziału w podręczniku lub autor co najmniej 2 publikacji
   popularno-naukowych/naukowych,
 
·  kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbycie co najmniej
   1 stażu dydaktycznego.
 
 
Wykaz dokumentacji konkursowej: 
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie), 
2.    życiorys, 
3.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM), 
4.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,  
5.    kopia prawa wykonywania zawodu, 
6.    odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje, 
7.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,  
8.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
     dydaktycznego,
 
9.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
     z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
 
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM), 
11. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność
     naukową (bez daty),
 
12. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty).  
 
Informacje: 
·       Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium
     Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
     w terminie do dnia 12 stycznia 2020r.
    
Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 r.
·       Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta dydaktycznego zawiera się w przedziale:
     3205-3300 zł brutto.
·       Konkurs ma charakter jednoetapowy.  
·       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
     przez Rektora bez podania przyczyn.
 
·       Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
     oferty.
 
·       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
     w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 roku,
     poz. 2183 z późn. zm.) w związku z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające
     ustawę-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1669).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.12.2019
Data publikacji:
13.12.2019 22:17
Data aktualizacji:
05.02.2020 13:57
Liczba wyświetleń:
1073
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynikkonkursuKatedra Chirurgii OMiWP.pdf227.19 KB