Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE LEŚNICTWA I EKOLOGII LASU

 
KONKURS 
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w KATEDRZE LEŚNICTWA I EKOLOGII LASU
 
Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki: 
1.   posiadać dyplom doktora nauk leśnych,
2.   posiadać doświadczenie dydaktyczne zdobyte na uczelni wyższej,
3.   posiadać doświadczenie naukowe w zakresie ekonomiki leśnictwa,
4.   posiadać doświadczenie w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania,
5.   legitymować się biegłą znajomością języka polskiego i języka angielskiego (w mowie i piśmie),
6.   posiadać co najmniej 100 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 40 pkt. w okresie 5 lat przed  złożeniem
     wniosku,
7.   posiadać co najmniej 50 pkt. jako pierwszy autor,
8.   posiadać co najmniej 60 pkt. w czasopismach z IF,
9.   posiadać co najmniej miesięczny staż zagraniczny lub łącznie co najmniej 3-miesięczny staż   krajowy.
 
Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 8 pokój 04, następujące dokumenty:
 
1.   podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.    odpis dyplomu doktorskiego,
5.    wykaz publikacji,
6.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
7.    tabela o spełnianiu wymogów na dane stanowisko (zgodnie ze Statutem UWM w Olsztynie z  dnia
      21 maja 2019r.)
8.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta   
     
badawczo-dydaktycznego,
9.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy  z dnia
       20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
10.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
11.  oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową
       (bez dat),
12.  oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez dat).
 
Informacje:
1.     Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale:
       4680-4700 zł brutto
2.     Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego
       bez podania przyczyny.
3.     Konkurs ma charakter jednoetapowy.
4.     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez
       Rektora bez podania przyczyny.
5.     Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego   oferty.
6.     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
       z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.   poz. 1668)
 
 
Data ogłoszenia:  18.12.2019 r.
Termin składania ofert:  16.01.2019 r.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
  

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Wytworzył:
prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.12.2019
Data publikacji:
19.12.2019 13:40
Data aktualizacji:
04.03.2020 15:58
Liczba wyświetleń:
1391
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Wynik konkursu Kat. Leśnictwa.docx12.79 KB