Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA

 
Konkurs na stanowisko adiunkta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w KATEDRZE HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
1. stopień naukowy doktora w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo lub agronomia
    lub kształtowanie środowiska lub ochrona i kształtowanie środowiska,
2. dorobek naukowy w zakresie produkcji i wykorzystania biomasy w biogospodarce,
3. doświadczenie związane z tematyką dotyczącą zagadnień związkach z produkcją biomasy, jej
    wykorzystaniem, techno-ekonomiczną i środowiskową oceną w biogospodarce udokumentowane
    publikacjami naukowymi w czasopismach z JCR,
4. doświadczenie związane z realizacją projektów finansowanych ze środków europejskich,
5. doświadczenie związane z realizacją projektów finansowanych ze środków krajowych,
6. doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami,
7. biegła znajomość języka angielskiego i polskiego,
8. umiejętność pracy w zespole,
9. gotowość do podnoszenia kwalifikacji naukowo-zawodowych,
10.  dorobek naukowy co najmniej 100 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 40 pkt, okresie 5 lat przed złożeniem
       wniosku,
11.  dorobek naukowy co najmniej 50 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor,
12.  dorobek naukowy co najmniej 60 pkt. MNiSW w czasopismach z IF,
13.  co najmniej miesięczny staż zagraniczny lub łącznie co najmniej 3-miesięczny staż krajowy,
14.  być wykonawcą w co najmniej 1 złożonym i pozytywnie ocenionym projekcie badawczym.

Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.  podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
2.  życiorys,
3.  kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.  informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, wykaz z biblioteki,
6.  tabela o spełnianiu wymogów na dane stanowisko (zgodnie ze Statutem UWM w Olsztynie z dnia
     21 maja 2019 r.),
7.  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta
     badawczo-dydaktycznego,
8.  Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
     20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.),
9.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
10. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową
      (bez dat),
11. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez dat).

Informacje:
  • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Kształtowanie Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 8, 10-719 Olsztyn. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 roku.
  • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale 4680 – 4700 zł  brutto. 
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu
    art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
  • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
                      
DATA OGŁOSZENIA: 19.12.2019 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 17.01.2020 r.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Wytworzył:
prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.12.2019
Data publikacji:
19.12.2019 13:44
Data aktualizacji:
04.03.2020 15:56
Liczba wyświetleń:
1308
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Wynik konkursu Kat. Hod. Rośl.i Nasien.docx13.06 KB