Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Muzyki

 
 
DZIEKAN
 WYDZIAŁU SZTUKI 
UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 
ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni 
w Instytucie Muzyki
 
Kandydat przystępujący do konkursu powinien:
 
 • posiadać tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne,
 • dorobek artystyczny w zakresie wokalistyki
 • posiadać doświadczenie artystyczne i dydaktyczne z zakresu muzyki,
 • wykazać się biegłą znajomością języka obcego nowożytnego w mowie i piśmie oraz biegłą znajomością języka polskiego (dotyczy obcokrajowców).  
Wykaz dokumentacji konkursowej: 
 • Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,
 • Życiorys,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Odpis aktu nadania tytułu naukowego profesora lub odpis dyplomu doktora habilitowanego sztuk muzycznych,
 • Pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej
  i organizacyjnej,
 • Opracowanie dotyczące zainteresowań i planów artystycznych, naukowo- badawczych, publikacyjnych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 • Arkusz Oceny Okresowej Nauczyciela (AONA) w części dotyczącej osiągnięć – dotyczy kandydatów będących pracownikami Uniwersytetu,
 • Informację o całokształcie dorobku artystycznego i badawczego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu,
 • Informację kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich,
 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
 • Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez dat),
 • Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez dat),
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu.
 •  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
Ponadto: 
 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.).
 4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 5 321 zł.
 
Zgłoszenia na konkurs należy składać w dziekanacie Wydziału Sztuki ul. Szrajbera 11
p. 112, w terminie od
02 stycznia 2020 do 31 stycznia 2020 roku (do godziny 12.00).
Konkurs ma charakter jednoetapowy. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od daty zamknięcia konkursu.O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem  lub telefonicznie.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydzial Sztuki
Wytworzył:
prof. dr hab. Benedyk Błoński - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.12.2019
Data publikacji:
01.01.2020 20:45
Data aktualizacji:
07.02.2020 09:47
Liczba wyświetleń:
1446
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Informacja o rozstrzygnięciu konkursuIM.pdf216 KB