Nr 618 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 494 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 618 
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 20 grudnia 2019 roku 
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
 
Działając na podstawie art. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 77 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1 
Wprowadza się następujące zmiany do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie:
  
1) § 2 pkt 15 otrzymuje brzmienie: 
    „15. W skład Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 01.03.2020 – 29.02.2024 wchodzą: 
           1) członkowie Senatu, którego kadencja upływa w roku wyborów, 
           2) wybrani elektorzy.”,  
2) § 2 ust. 6 Załącznika nr 3 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
    stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:
 
    „6. Kadencja Uczelnianego Kolegium Elektorów trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 marca roku
          wyborów Rektora.”
  
§ 2 
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 § 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr. hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
19.12.2019
Data publikacji:
01.01.2020 20:59
Data aktualizacji:
04.01.2020 10:29
Liczba wyświetleń:
1369
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw618.pdf51.59 KB