Nr 620 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bartągu, gm. Stawiguda

 
UCHWAŁA Nr 620 
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 20 grudnia 2019 roku
  
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bartągu, gm. Stawiguda 
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje: 
 
§ 1 
Senat wyraża zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 131/1 położonej w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie oznaczonej w załączniku do niniejszej uchwały, objętej księgą wieczystą o numerze KW OL1O/00178664/3, na rzecz Energa-Operator S.A.
z siedzibą w Gdańsku.  
 
§ 2 
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości opisanej w §1 polega na: 
   1)  prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia
        na niej w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci słupa energetycznego oraz
        przewodu  SN 15kV o długości 4 m, 
 
   2)    znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o których mowa
        w pkt 1, po ich posadowieniu,
    3)    prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania
        konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji
        elektroenergetycznych, o której mowa w pkt 1 wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren
        odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz przez
        wszystkie podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorstwo Energetyczne się posługuje się
        w związku z prowadzoną działalnością. 
 
§ 3 
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na przedmiotowej nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych złotych) netto powiększonym o należny podatek VAT.  
 
§ 4
 Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 5
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  
Przewodniczący Senatu 
Rektor 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr.hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
19.12.2019
Data publikacji:
01.01.2020 21:19
Data aktualizacji:
04.01.2020 10:27
Liczba wyświetleń:
1012
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw620.pdf196.39 KB