Nr 621 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej nr 6/8 zabudowanej budynkiem kotłowni lokalnej, położonej w miejscowości Lipowo, gmina Ostróda

 DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
 
UCHWAŁA Nr 621 
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 20 grudnia 2019 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej nr 6/8 zabudowanej budynkiem kotłowni lokalnej, położonej w miejscowości Lipowo, gmina Ostróda 
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:
 
 
§ 1 
1.  Senat wyraża zgodę na podstawie § 8 Regulaminu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa
    własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wprowadzonego Zarządzeniem
    nr 28 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 sierpnia 2008 roku,  na sprzedaż
    w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie na rzecz dotychczasowych
    użytkowników (Wspólnot Mieszkaniowych Lipowo blok nr 13 i 15), prawa własności nieruchomości gruntowej
    dz. nr 6/8, obręb 0015 Lipowo, o powierzchni 1245 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi
    księgę wieczystą nr EL1O/00014226/4, zabudowanej budynkiem kotłowni o powierzchni użytkowej
    105,78 m2 położonej w miejscowości Lipowo, gmina Ostróda.
 
2.  Wyrys z mapy oraz dokumentacja fotograficzna budynku kotłowni stanowią załączniki do niniejszej Uchwały.
  
§ 2 
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości opisanej w § 1 wynosi 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 
§ 3
 
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej Uchwale. 
§ 4
 
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą na finansowanie zadań inwestycyjnych UWM. 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
Przewodniczący Senatu 
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
19.12.2019
Data publikacji:
04.01.2020 09:41
Data aktualizacji:
04.01.2020 10:26
Liczba wyświetleń:
809
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument