Nr 623 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 372 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac przygotowawczych nad zadaniem inwestycyjnym dotyczącym utworzenia Ogrodu Botanicznego...

 DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 623 
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 20 grudnia 2019 roku 
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 372 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac przygotowawczych nad zadaniem inwestycyjnym dotyczącym utworzenia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
 
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. poz. 1668 ze zmianami), uchwala się, co następuje: 
 
§ 1 
W Uchwale Nr 372 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada
2018 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac przygotowawczych nad
zadaniem inwestycyjnym dotyczącym utworzenia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie, § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
 
㤠1
  1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na rozpoczęcie prac przygotowawczych dotyczących zadania inwestycyjnego w zakresie utworzenia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  2. Szacowany koszt prac przygotowawczych zadania wynosi 800 000,00 zł (słownie złotych: osiemset tysięcy).
  3. Wykonanie prac przygotowawczych dotyczących zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 pkt 1 jest niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
    i Mazury 2014-2020, Działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej.”  
§ 2 
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.  
§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu 
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
19.12.2019
Data publikacji:
04.01.2020 10:17
Data aktualizacji:
04.01.2020 10:18
Liczba wyświetleń:
983
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument