Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
w  Katedrze Socjologii
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.).
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:
 • stopień naukowy co najmniej doktora nauk humanistycznych/społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne (socjologia),
 • dorobek naukowy ulokowany w obszarze socjologii, historii myśli socjologicznej, socjologii gospodarki i przedsiębiorczości
 • co najmniej 60 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 20 punktów za dorobek naukowy w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku,
 • co najmniej 3 publikacje w czasopismach z listy MNiSW (w tym 1 publikacja za co najmniej 10 pkt),
 • doświadczenie jako kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu badawczego lub zaświadczenie o złożonym co najmniej 1 projekcie badawczym z pozytywną oceną jednostki,
  w której był składany,
 • czynny udział w konferencjach naukowych związanych z problematyką mieszczącą się w obszarze socjologii,
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • doświadczenie organizacyjne w strukturach uczelni wyższej,
 • gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, ubiegania się o krajowe i międzynarodowe granty na badania.
Wykaz wymaganych dokumentów:
Ponadto:
1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.
    poz. 1668 ze zm.).
2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto:  4680 zł.
5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 7 lutego 2020 r.
Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10- 561 Olsztyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Społecznych
Wytworzył:
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
07.01.2020
Data publikacji:
08.01.2020 08:59
Data aktualizacji:
09.01.2020 11:05
Liczba wyświetleń:
1226
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument