Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Radiologii

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 
COLLEGIUM MEDICUM 
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 
ogłasza konkurs 
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 
w Katedrze Radiologii
 
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:  
·     tytuł zawodowy lekarza dentysty wraz z ukończoną specjalizacją,  
·     stopień naukowy doktora nauk medycznych, 
·     udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny  
·     doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami kierunku lekarskiego, 
·     odbyte staże, stypendia, szkolenia w tym szkolenia zagraniczne, 
·     aktywne członkostwo w towarzystwach naukowych,  
·     znajomość języka angielskiego, 
·     umiejętność pracy w zespole, 
·     co najmniej 40 pkt. MNiSW, 
·     co najmniej 20 pkt. MNiSW w czasopismach z IF.  
 
Wykaz dokumentacji konkursowej: 
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie), 
2.    życiorys, 
3.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM), 
4.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,  
5.    kopia prawa wykonywania zawodu, 
6.    odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje, 
7.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,  
8.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
     badawczo-dydaktycznego,
 
9.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
     z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
 
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM). 
11. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty) 
12. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność
     naukową (bez daty)
 
Informacje: 
·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium
     Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
     w terminie do dnia 6 lutego 2020 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 28 lutego 2020 r.
 
·         Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale:
     3205-3300 zł brutto
 
·         Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania
     konkursowego bez podania przyczyny.
 
·         Konkurs ma charakter jednoetapowy.  
·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
     przez Rektora bez podania przyczyny.
 
·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
     oferty.
 
·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
     w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
     (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668 z późn. zm.).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.01.2020
Data publikacji:
10.01.2020 01:18
Data aktualizacji:
28.02.2020 12:41
Liczba wyświetleń:
1078
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki konkursu asystent dydaktyczny Radiologia.pdf230.41 KB