Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Radiologii

 

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
 
ogłasza konkurs 
na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych 
w Katedrze Radiologii 
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:  
  • tytuł zawodowy lekarza dentysty wraz z ukończoną specjalizacją,
  • kwalifikacja i predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej, 
  • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
  • odbyte staże, stypendia, szkolenia w tym szkolenia zagraniczne,
  • aktywne członkostwo w towarzystwach naukowych,
  • biegła znajomość języka angielskiego,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • autor co najmniej 1 skryptu dydaktycznego lub autor co najmniej 1
  • monografii/podręcznika/rozdziału lub autor co najmniej 2 publikacji popularno-naukowych/naukowych
  • kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbyty co najmniej 1 staż dydaktyczny.  
Wykaz dokumentacji konkursowej: 
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie), 
2.    życiorys, 
3.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM), 
4.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,  
5.    kopia prawa wykonywania zawodu, 
6.    odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje, 
7.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,  
8.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
     dydaktycznego,
 
9.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
     z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
 
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM). 
11. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty) 
12. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność
     naukową (bez daty)
 
Informacje: 
·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium
      Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
      w terminie do dnia 6 lutego 2020 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 28 lutego 2020 r.
 
·         Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta dydaktycznego zawiera się w przedziale:
      3205-3300  zł brutto
 
·         Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania
      konkursowego bez podania przyczyny.
 
·         Konkurs ma charakter jednoetapowy.  
·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
      przez Rektora bez podania przyczyny.
 
·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
      oferty.
 
·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
      w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
      (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668 z późn. zm.).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
07.01.2020
Data publikacji:
13.01.2020 11:45
Data aktualizacji:
13.01.2020 11:45
Liczba wyświetleń:
1077
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument