Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa

 DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 
ogłasza konkurs 
na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa 
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu: 
·   tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa, 
·   mile widziane specjalizacje, kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa
   i położnictwa,
 
·   udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać
   wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko –
   Mazurskiego w Olsztynie,
 
·   kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej, 
·   doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami, 
·   znajomość języka angielskiego, 
·   umiejętność pracy w zespole.
  
Wykaz dokumentacji konkursowej: 
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr), 
2.    życiorys, 
3.    kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”), 
4.    kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
5.    informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich
     (BIP UWM - „baza dokumentów”),
 
6.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
     (BIP UWM - „baza dokumentów”),
 
7.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy
     z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 2183
     z późn. zm. ),
 
8.    zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”). 
 
Informacje: 
·       Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego
     Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c,
     w terminie do dnia 24 lutego 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia
     31 marca 2020 r.   
 
·       Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale:  3205-3500 zł brutto. 
·       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
     przez Rektora bez podania przyczyn.
 
·       Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem
     jego oferty.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wytworzył:
dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
23.01.2020
Data publikacji:
27.01.2020 10:14
Data aktualizacji:
27.01.2020 10:15
Liczba wyświetleń:
845
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument