Nr 630 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie nadania mgr Magdalenie Krawczyk stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia

UCHWAŁA Nr 630
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 stycznia 2020 roku
 
w sprawie nadania mgr Magdalenie Krawczyk stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
 
Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 ze zm.), art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 t.j.), art. 14 ust. 5, art.
20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789 ze zm.)  oraz § 4 ust 1 i 2 Uchwały Nr 552 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2019 r. wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora ze zm., uchwala się, co następuje:
 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nadaje mgr Magdalenie Krawczyk stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, specjalność filozofia religii, etyka.
 
§ 2
Senat podjął Uchwałę, o której mowa w § 1, w oparciu o potwierdzone przez Komisję Doktorską Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie spełnienie wszystkich wymogów proceduralnych przewodu doktorskiego oraz Uchwałę Nr 2 z dnia 13 grudnia 2019 roku
ww. Komisji dotyczącą przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej pt. „Geneza, treści postulatów etycznych oraz praktyka moralna Kościoła Ostatniego Testamentu”.
 
§ 3
1.  Funkcję promotora w przewodzie doktorskim pełnił prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski.
2.  Recenzje wykonane przez:
    1)  ks. dr. hab.  Mirosława A. Michalskiego, prof. nadzw. z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
        w Warszawie,
    2)  dr. hab. Jerzego Kojkoła, prof. nadzw. z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,   
        stanowią załączniki do tej uchwały.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2020
Data publikacji:
07.02.2020 10:53
Data aktualizacji:
09.04.2020 08:49
Liczba wyświetleń:
1667
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw630.pdf72.71 KB