Nr 646 z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 563 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku historia dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim

UCHWAŁA Nr 646
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 stycznia 2020 roku
 
zmieniająca  Uchwałę Nr 563 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku historia dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85), w związku z Zarządzeniem Nr 7/2020 Rektora
UWM w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2020/2021, na wniosek Dziekana Wydziału Humanistycznego, pozytywnie zaopiniowany
przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 563 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września
2019 roku w sprawie
ustalenia programu studiów kierunku historia dla poziomu studiów pierwszego
stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim, wprowadza się następujące zmiany:
    1)     załącznik 3a otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
    2)     załącznik 3b otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
1.  Plany studiów określone załącznikami, o których mowa w § 1 obowiązują od cyklu kształcenia
    2020/2021.
2.  Dziekan dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych w planach studiów,
    o których mowa w ust. 1.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2020
Data publikacji:
13.02.2020 13:29
Data aktualizacji:
02.03.2020 10:44
Liczba wyświetleń:
992
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal1Uchw646.docx56.48 KB
Zal2Uchw646.docx57.85 KB
Uchw646.pdf57.6 KB