Nr 647 z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 564 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku historia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

 
UCHWAŁA Nr 647
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 stycznia 2020 roku
 
zmieniająca  Uchwałę Nr 564 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
20 września 2019 roku w sprawie
ustalenia programu studiów kierunku historia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85), w związku z Zarządzeniem Nr 7/2020 Rektora UWM w Olsztynie
z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2020/2021, na wniosek Dziekana Wydziału Humanistycznego, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 564 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2019
roku w sprawie
ustalenia programu studiów kierunku historia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, wprowadza się następujące zmiany:
   1)    załącznik 3a otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
   2)    załącznik 3b otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
1.  Plany studiów określone załącznikami, o których mowa w § 1 obowiązują od cyklu kształcenia
    2020/2021.
2.  Dziekan dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych w planach studiów,
    o których mowa w ust. 1.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2020
Data publikacji:
13.02.2020 13:41
Data aktualizacji:
02.03.2020 10:48
Liczba wyświetleń:
1182
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal1Uchw647.docx44.95 KB
Zal2Uchw647.docx44.26 KB
Uchw647.pdf56.73 KB