Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

 
DZIEKAN
WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII
UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
 
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta
w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii
Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 
 
Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać:
 • stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport, specjalność gospodarka przestrzenna,
 • posiadać udokumentowane dorobkiem publikacyjnym zainteresowania naukowe w zakresie gospodarki przestrzennej, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny automatycznej, wykonywania modeli i analiz przestrzeni oraz rynku nieruchomości z wykorzystaniem różnych metod teselacji, poświadczone autorstwem lub współautorstwem minimum 9 publikacji naukowych, w tym co najmniej 4 w czasopismach, które zgodnie z Komunikatem MNiSW z 31.07.2019 r. mają przyznane min. 100 punktów,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
 • znajomość języka angielskiego (co najmniej poziom C1) i języka niemieckiego (co najmniej poziom B1) poświadczona certyfikatami,
 • znajomość obsługi programów ArcGIS i QGIS, Matlab, pakietu R, oprogramowania typu CAD;
 • znajomość zagadnień z zakresu zaawansowanych metod analizy danych oraz Data Miningu, wykonywania analiz struktur procesów masowych oraz statystycznych analiz wielowymiarowych;
 • doświadczenie w zakresie organizacji seminariów i konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych;
ponadto wykazać:
 • aktywny udział w naukowych konferencjach międzynarodowych z doniesieniami w języku obcym;
 • uzyskane nagrody i wyróżnienia za wystąpienia na konferencjach naukowych;
 • udział w szkoleniach z zakresu stosowania statystyki oraz narzędzi GIS w wykonywaniu badań naukowych;
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
2. życiorys zawodowy,
3. kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony http://wgipb.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe),
4. Odpis dyplomu doktora,
5. Opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych,
    dydaktycznych i organizacyjnych (do pobrania ze strony
    http://wgipb.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe),
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
    (do pobrania ze strony http://wgipb.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe),
7. Informacja o całokształcie dorobku naukowego
    (do pobrania ze strony http://wgipb.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe),
8. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia itp.),
9. Informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich
    (do pobrania ze strony http://wgipb.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe),
10. oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
      pracy (do pobrania ze strony http://wgipb.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe),
11. Oświadczenia do ewaluacji
      (do pobrania ze strony http://wgipb.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe),
12. Oświadczenie o stanie zdrowia kandydata
      (do pobrania ze strony (http://wgipb.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe). 
 
Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn-Kortowo, pok. 16,
w terminie do 12 marca 2020 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od daty zamknięcia konkursu.
 
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 3200-3500 PLN.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geoinżynierii
Wytworzył:
prof. dr hab. Paweł Wielgosz - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.02.2020
Data publikacji:
14.02.2020 09:02
Data aktualizacji:
20.04.2020 10:55
Liczba wyświetleń:
1252
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki konkursu asystent IGPiG.pdf778.02 KB