Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką

 
DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
w Katedrze Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668
z późn. zm).
 
Kryteria kwalifikacyjne
-      posiadanie tytułu zawodowego lekarza weterynarii,
-      udokumentowane osiągnięcia naukowe w dyscyplinie weterynaria,
-      dorobek naukowy wynoszący min. 50 pkt. za prace oryginalne i przeglądowe z listy A wykazu
     MNiSW z 2016 roku, w tym co najmniej 25 punktów uzyskanych jako pierwszy lub jedyny autor
     (
wg tabeli 5a, załącznika 4 do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego
     w Olsztynie)
,
-      doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
-      znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć
    dydaktycznych.
        
Wykaz dokumentów:
 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr
 2. Kwestionariusz osobowy.
 3. Odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu lekarza weterynarii.
 4. Wykaz dorobku naukowego (z punktacją zgodnie z tabelą 5a załącznika 4 do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie).
 5. Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego, a w przypadku cudzoziemców – polskiego (wydany przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie).
 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy.
 7. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy.
 8. Oświadczenie z deklaracją prowadzenia działalności naukowej oraz możliwości zaliczenia do liczby N pracowników prowadzących działalność naukową - w dyscyplinie weterynaria.  
 9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie.
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 
Informacje:
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta: 3 205 PLN.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia 24.03.2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.03.2020r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wytworzył:
prof. dr hab. Bogdan Lewczuk - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.02.2020
Data publikacji:
25.02.2020 10:05
Data aktualizacji:
26.05.2020 12:08
Liczba wyświetleń:
941
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Chirurgia wynik konkursu.pdf307.17 KB