Nr 672 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku lekarskiego dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim

 
UCHWAŁA Nr 672
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2020 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów kierunku lekarskiego dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim  
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 85), w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika  medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1573), na wniosek Dziekana Wydziału Lekarskiego, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat ustala program studiów kierunku lekarskiego dla poziomu studiów jednolitych magisterskich
    z 12-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim, stanowiący załączniki 1-3.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od cyklu kształcenia 2020/2021,
    z zastrzeżeniem ust. 3.
3.  Dziekan dostosuje program studiów cyklu kształcenia 2019/2020 do wymagań określonych
    w programie studiów, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.  Działania dostosowujące program studiów cyklu kształcenia 2019/2020 dotyczą zajęć
    dydaktycznych realizowanych w semestrach od 3. do 12. włącznie. Zrealizowane zajęcia
    dydaktyczne przewidziane programem studiów w semestrach 1-2 spełniają wymagania standardu
    kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza.
5.  Dziekan dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych w programach 
    studiów, o których mowa w ust. 1-4.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2020
Data publikacji:
06.03.2020 09:23
Data aktualizacji:
06.03.2020 09:23
Liczba wyświetleń:
934
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw672.pdf69.95 KB
ZalUchw672.doc2.43 MB