Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Ratownictwa Medycznego

DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne)
w Katedrze Ratownictwa Medycznego
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
 • tytuł zawodowy i uprawnienia ratownika medycznego,
 • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
 • odbyte staże dydaktyczne, stypendia i szkolenia,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
 • mile widziane doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.   podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr),
2.   życiorys,
3.   kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
4.   kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.   informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (tabela),
6.   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
    (BIP UWM - „baza dokumentów”),
7.   oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy
    z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 2183
    z późn. zm.),
8.   zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).
 
Informacje:
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia 12 kwietnia 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 maja 2020 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 3205-3500 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wytworzył:
dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.03.2020
Data publikacji:
13.03.2020 09:47
Data aktualizacji:
13.03.2020 09:47
Liczba wyświetleń:
802
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument