konkurs na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
 
ogłasza konkurs
na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki
z wynagrodzeniem zasadniczym brutto 3205 zł
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
  -  posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera lub równorzędny
  -  mają udokumentowaną wiedzę w zakresie robotyki behavioralnej, data mining w tym w sieci
   (1 kandydat),
znajomość metod reverse engineering i informatycznej analizy systemów
   (1 kandydat)
-  umiejętność pracy w zespole,
-  dobra znajomość języka angielskiego oraz biegła znajomość języka polskiego (w przypadku
  obcokrajowców).
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.  podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie),
2.  życiorys zawodowy, 
3.  kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969 , 
4.  odpis dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe (co najmniej II stopnia),
5.  informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska
   asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie informatyka techniczna
   i telekomunikacja (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie,
   tabela 2a)
http://bip.uwm.edu.pl/node/6598 ,
6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
   w ogłoszeniu o konkursie
http://bip.uwm.edu.pl/node/969 ,
7. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
   http://
wmii.uwm.edu.pl/ofertypracy-wmii
,
8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85)
  • Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/13; 10-710 Olsztyn w terminie do dnia 27 kwietnia 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Matematyki i Informatyki
Wytworzył:
dr hab. Jan Jakóbowski
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.03.2020
Data publikacji:
26.03.2020 13:47
Data aktualizacji:
26.03.2020 13:47
Liczba wyświetleń:
845
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument