Nr 675 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/2021

 
UCHWAŁA Nr 675
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2020 roku
 
w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/2021
 
Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85), Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1

1.  Uchwała określa zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie na rok akademicki 2020/2021.

2.  Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1)  Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

2)  ustawa – ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85);

3)  szkoła doktorska – Szkoła Doktorska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

3.  Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów do szkoły doktorskiej w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych:

1)  nauki humanistyczne w dyscyplinach: historia, językoznawstwo,

2)  nauki inżynieryjno-techniczne w dyscyplinach: inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, inżynieria lądowa i transport,

3)  nauki medyczne i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne,

4)  nauki rolnicze w dyscyplinach: rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo,

5)  nauki społeczne w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki prawne, pedagogika,

6)  nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinie: nauki biologiczne,

7)  nauki teologiczne w dyscyplinie: nauki teologiczne.

 

Rozdział 2. Komisja konkursowa ds. szkoły doktorskiej

§ 2

1.  Postępowanie konkursowe do szkoły doktorskiej prowadzi Komisja konkursowa ds. szkoły doktorskiej, zwana dalej „komisją rekrutacyjną”.

2.  W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 30 osób, w tym:

1)  przewodniczący – Dyrektor Szkoły Doktorskiej,

2)  co najmniej po dwóch nauczycieli akademickich reprezentujących każdą z dyscyplin naukowych, w zakresie których prowadzona jest rekrutacja, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego,

3)  przedstawiciel doktorantów.

3.  Komisję rekrutacyjną powołuje Dyrektor Szkoły Doktorskiej.

4.  Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)  prowadzenie postępowania konkursowego, w tym dokumentacji związanej z postępowaniem,

2)  sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez zespoły kwalifikacyjne, o których mowa w § 5 ust. 8.

3)  sporządzenie listy rankingowej osób zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów.

5.  Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały komisji rekrutacyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków komisji. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego. Uchwały podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

6.  Obsługę administracyjną zapewnia Biuro Szkoły Doktorskiej.

 

§ 3

1. Członek komisji rekrutacyjnej zobowiązany jest do:

1)  zachowania rzetelności, bezstronności i obiektywności w ocenie kandydatów do szkoły doktorskiej,

2)  informowania pozostałych członków komisji rekrutacyjnej o wszelkich okolicznościach, które mogą wpływać na jego bezstronność i obiektywność w ocenie kandydatów do szkoły doktorskiej. Komisja rekrutacyjna może postanowić o wyłączeniu członka komisji z procedury oceny danego kandydata, jeżeli udział tego członka mógłby wzbudzać uzasadnione wątpliwości.

2. Członek komisji rekrutacyjnej podlega z mocy prawa wyłączeniu od oceny kandydata
w szczególności, jeżeli:

1)  planuje podjąć się obowiązków promotora lub promotora pomocniczego kandydata,

2)  był promotorem pracy magisterskiej kandydata,

3)  jest bezpośrednim przełożonym kandydata,

4)  kandydat jest albo był jego małżonkiem bądź jest krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia bądź pozostaje albo pozostawał z członkiem komisji rekrutacyjnej we wspólnym pożyciu,

5)  kandydat jest lub był osobą związaną z członkiem komisji z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli,

6)  brał udział w postępowaniu dyscyplinarnym, w którym kandydat do szkoły doktorskiej
lub kandydat na jego promotora byli obwinieni,

7)  zachodzą inne obiektywne okoliczności mogące rodzić uzasadnione obawy co do zachowania bezstronności i obiektywności przy ocenianiu kandydata.

3. Członek komisji rekrutacyjnej wyłączony od oceny kandydata nie bierze udziału w jego ocenie oraz na czas jej dokonywania opuszcza pomieszczenie obrad komisji.

4. Przedstawiciel doktorantów, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 podlega ponadto wyłączeniu
od oceny kandydata, jeżeli jego opiekun naukowy lub promotor planuje podjąć się obowiązków promotora lub promotora pomocniczego kandydata.

5. Przepisy ust. 2 pkt 1-2 nie znajdują zastosowania przy ocenie kandydatów, o których mowa
w § 11.

 

Rozdział 3. Postępowanie kwalifikacyjne

§ 4

Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:

1)  zarejestrowała się w terminie, w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanym dalej IRK; rejestrację uznaje się za wiążącą po wypełnieniu następujących warunków: wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze dyscypliny naukowej,

2)  wniosła opłatę rekrutacyjną, za przeprowadzenie postepowania konkursowego na wybrane dyscypliny naukowe, w wysokości ustalanej przez Rektora,

3)  legitymuje się tytułem zawodowym magistra, magistra inżynieria lub równorzędnym uzyskanym na podstawie odrębnych przepisów, lub zgodnie ze swoim oświadczeniem do momentu ogłoszenia listy doktorantów przyjętych do szkoły doktorskiej będzie się nim legitymowała, lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 318 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) lub w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, jest absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich,

4)  legitymuje się stopniem naukowym licencjata kościelnego z teologii (licentiatus in sacra theologia) – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły doktorskiej w naukach teologicznych.

 

§ 5

1.     Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe.

2.     Pierwszy etap polega na sprawdzeniu kompletności i zgodności formalnej przedstawionych dokumentów, ocenie i wycenie średniej ocen z przebiegu studiów, oraz ocenie pisemnej wersji projektu badawczego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.     Do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego dopuszczone są osoby, które w pierwszym etapie postępowania otrzymały minimum 50% maksymalnej liczby punktów z postepowania,
o którym mowa w ust. 2.

4.     Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego obejmuje ocenę dorobku naukowego kandydata opisanego w podaniu o przyjęcie do szkoły doktorskiej oraz przeprowadzenie i ocenę rozmowy kwalifikacyjnej, z uwzględnieniem ust. 7 i § 6 ust. 6.

5.     Warunkiem wpisania kandydata na listę osób kwalifikowanych do przyjęcia do szkoły doktorskiej jest uzyskanie minimum 51 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.        

6.     Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje w ramach ustalonego limitu miejsc.

7.     W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę wyłącznie aktywność naukowa kandydata z okresu od dnia 1 października 2015 r. włącznie. W przypadku, gdy kandydat w tym okresie został rodzicem, co potwierdzi przedkładając komisji rekrutacyjnej akt urodzenia dziecka, termin ten podlega wydłużeniu o dwa lata na każde dziecko.

8.     Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 2 i 4 oraz § 6 ust. 3, jest przeprowadzane przez 3-osobowe zespoły kwalifikacyjne powołane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, składające się z członków komisji konkursowej reprezentujących dziedzinę nauki, w ramach której znajduje się deklarowana przez kandydata dyscyplina naukowa.

9.     Rozmowa kwalifikacyjna lub jej część prowadzona jest w języku angielskim.

10.  W uzasadnionych przypadkach, postępowanie kwalifikacyjne może być prowadzone na odległość z wykorzystaniem powszechnie dostępnych narzędzi internetowych.

11.  W przypadku, gdy o przyjęcie do szkoły doktorskiej ubiega się osoba niepełnosprawna, zespół kwalifikacyjny w uzgodnieniu z przewodniczącym komisji rekrutacyjnej, na wniosek kandydata może zastosować inny tryb postępowania, o którym mowa w § 6 ust. 3 i w § 6 ust. 6 pkt 2, uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danej dyscypliny naukowej.

 

§ 6

1.  Poszczególnym elementom oceny kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym, o których mowa
w § 5, przyznaje się wartość punktową.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi - 100.

2.  W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 2 ocenie i wycenie punktowej podlega:

1)  średnia ocen z przebiegu studiów (bez oceny z dyplomu) po zaokrągleniu do jednego miejsca
po przecinku (do 10 punktów) według następującej wyceny:

a)  średnia ocen ≤ 3,9 – 0 punktów,

b)  średnia ocen 4,0 – 1 punkt,

c)  średnia ocen 4,1 – 2 punkty,

d)  średnia ocen 4,2 – 3 punkty,

e)  średnia ocen 4,3 – 4 punkty,

f)   średnia ocen 4,4 – 5 punktów,

g)  średnia ocen 4,5 – 6 punktów,

h)  średnia ocen 4,6 – 7 punktów,

i)   średnia ocen 4,7 – 8 punktów,

j)   średnia ocen 4,8 – 9 punktów,

k)  średnia ocen ≥ 4,9 - 10 punktów,

z zastrzeżeniem ust. 3 - 4,

2)  ocena projektu badawczego (do 20 punktów), w tym:

a)  nowatorski charakter badań (do 10 punktów),

b)  osadzenie projektu w odniesieniu do najnowszej literatury (do 4 punktów),

c)  adekwatność i nowoczesność proponowanych metod badawczych (do 6 punktów).

3.  W przypadku kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym
za granicą, § 6 ust. 2 pkt 1 nie dotyczy, natomiast wynik studiów ustala się na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej z dziedziny nauki/dyscypliny naukowej, w zakresie której będzie realizowane kształcenie w szkole doktorskiej, z uwzględnieniem punktacji określonej
w ust. 6 ust. pkt 1.

4.  Beneficjentowi programu „Diamentowy Grant”, legitymującemu się dyplomem ukończenia studiów wyższych, za wynik studiów przyznaje się 10 punktów.

5.  Rozmowa kwalifikacyjna, o której mowa w ust. 3 oceniania jest w skali 2-5 za każde z trzech pytań. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej uzyskany na poziomie poniżej średniej ocen 3,0 wyklucza kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

6.  W drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 4, ocenie i wycenie punktowej podlega:

1)  dotychczasowy dorobek naukowy kandydata (maksymalnie 30 punktów), w tym:

a)  kierowanie projektem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych – 8 punktów
(do 2 projektów),

b)  udział w projekcie badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych potwierdzony autorstwem/współautorstwem publikacji powstałej w ramach projektu - 4 punkty
(do 2 projektów),

c)  autorstwo/współautorstwo publikacji w czasopismach z listy JCR – 4 punkty jako pierwszy autor, 2 punkty jako współautor (do 8 punktów),

d)  autorstwo/współautorstwo monografii opublikowanej przez wydawnictwo znajdujące się
w wykazie wydawnictw ogłoszonym Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – 4 punkty jako pierwszy autor, 2 punkty jako współautor
(do 8 punktów),

e)  autorstwo/współautorstwo publikacji w czasopismach naukowych znajdujących się
w wykazie czasopism ogłoszonym Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów
z konferencji międzynarodowych - 3 punkty jako pierwszy autor/1,5 punktu jako współautor (do 6 punktów),

f)   autorstwo/współautorstwo publikacji w recenzowanych czasopismach nie ujętych na listach MNiSW - 1 punkt jako pierwszy autor/0,5 punktu jako współautor (do 3 punktów),

g)  aktywny udział w konferencjach naukowych (wygłoszenie referatu, prezentacja posteru)
po 1 punkcie za każdy udział (do 3 punktów),

h)  udział w stażach związanych z działalnością naukową (do 8 punktów):

-      staż krajowy (do 4 punktów), w tym trwający co najmniej 2 tygodnie i nie dłuższy niż
2 miesiące – 2 punkty, trwający co najmniej 2 miesiące – 4 punkty,

-      staż zagraniczny (do 8 punktów), w tym: trwający co najmniej 2 tygodnie i nie dłuższy niż 2 miesiące – 3 punkty, trwający co najmniej 2 miesiące – 8 punktów,

i)   potwierdzony publikacją lub abstraktem udział w pracy koła naukowego – 2 punkty.

2)  Rozmowa kwalifikacyjna:

a)  trwająca 5-10 minut i przedstawiona w języku angielskim prezentacja założeń wstępnej propozycji projektu badawczego, będącego przedmiotem pracy doktorskiej (do 10 punktów),

b)  wiedza merytoryczna, poprawność językowa oraz umiejętność analizy dostępnej literatury
w zakresie podjętej problematyki badawczej (do 30 punktów).

 

§ 7

1.  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

2.  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej składają następujące dokumenty:

1)     podanie o przyjęcie do szkoły doktorskiej na formularzu dostępnym w systemie IRK,

2)     skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, lub oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera zostanie dostarczone do dnia 17 września 2020 roku; w przypadku niedostarczenia dyplomu lub zaświadczenia w wyznaczonym terminie  przewodniczący  komisji rekrutacyjnej  odmawia przyjęcia kandydata do szkoły doktorskiej; w przypadku kandydatów posiadających jednocześnie status absolwenta studiów pierwszego stopnia i beneficjenta programu „Diamentowy Grant” – odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia; w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły doktorskiej w naukach teologicznych wymagany jest dodatkowo dyplom licencjata kościelnego z teologii (licentiatus in sacra theologia),

3)     dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – bez wyrównywania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez Uniwersytet, w systemie IRK,

4)     dokument potwierdzający dotychczasowy wynik realizowanych studiów (dotyczy kandydatów posiadających jednocześnie status studenta jednolitych studiów magisterskich i beneficjenta programu „Diamentowy Grant”),

5)     dokument potwierdzający legitymowanie się statusem beneficjenta programu „Diamentowy Grant” w oryginale lub jego uwierzytelniona kopia (dotyczy kandydatów – beneficjentów programu „Diamentowy Grant”),

6)     zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że kandydat kończący studia za granicą zostanie zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów w szkole doktorskiej w Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą),

7)     dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych oraz oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w szkole doktorskiej,

8)     opis wstępnej propozycji projektu badawczego (maksymalnie 1500 słów bez wliczania bibliografii), zawierający następujące elementy: tytuł, słowa kluczowe, cel/problem badawczy, znaczenie proponowanych badań, metodykę badań, koncepcję i plan badań oraz wstępną bibliografię; przedstawiony w języku polskim lub angielskim,

9)     oświadczenie osoby proponowanej do pełnienia roli promotora o podjęciu opieki promotorskiej "
w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem,

10)  oświadczenie osoby proponowanej do pełnienia roli promotora o zapewnieniu środków na realizację badań związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej oraz innych aktywności naukowych wynikających z regulaminu szkoły doktorskiej,

11)  fotografię w formie papierowej, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

12)  fotografię w formacie JPG zgodną z wymaganiami stosowanym przy wydawaniu dowodów osobistych wgraną do systemu IRK,

13)  Skany materiałów potwierdzających wskazaną w podaniu aktywność naukową.

3.  Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie wymagane są dodatkowe dokumenty:

1)  potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia (oryginał lub kopia poświadczona przez Uniwersytet) - po przyjęciu do szkoły doktorskiej,

2)  zaświadczenie o znajomości języka polskiego.

4.  Jeżeli w stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły doktorskiej była orzeczona kara dyscyplinarna lub został on skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, jest zobowiązany zamieścić o tym informację w dokumencie wymienionym w ust. 2 pkt 1.

 

§ 8

1.  Wszystkie dane osobowe podane przez kandydatów są przetwarzane i przechowywane dla potrzeb rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami i podlegają ochronie.

2.  W przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów dane wykorzystane przy rekrutacji zostaną przeniesione do systemów informatycznych Uniwersytetu, w tym w szczególności do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) i będą przetwarzane zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami do celów organizacji i zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia.

 

§ 9

W aktach sprawy dokumentuje się oceny cząstkowe, które przyznano kandydatowi za poszczególne wskazane przez niego przejawy aktywności naukowej, za projekt badawczy oraz za oceniane elementy rozmowy kwalifikacyjnej.

 

§ 10

1.  Uniwersytet umożliwia przyjęcie do szkoły doktorskiej poza limitem miejsc w ramach rekrutacji uzupełniającej, kandydatów posiadających status:

1)  kierowników projektów w ramach programów badawczych wskazanych w zarządzeniu Rektora, których realizacja w dyscyplinie naukowej, w której jednostka posiada uprawnienia
do nadawania stopnia naukowego doktora, rozpoczęła się lub rozpocznie się po dniu
1 października 2018 r., pod warunkiem zapewnienia finansowania stypendium doktoranckiego
z projektu przez okres co najmniej 24 miesięcy kształcenia w szkole doktorskiej;

2)  wykonawców lub osoby zrekrutowane do realizacji projektów w ramach programów badawczych wskazanych w zarządzeniu Rektora, których realizacja w dyscyplinie naukowej, w której jednostka posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, rozpoczęła się lub rozpocznie się po dniu 1 października 2018 r., pod warunkiem zapewnienia finansowania stypendium doktoranckiego z projektu przez okres co najmniej 24 miesięcy kształcenia w szkole doktorskiej;

3)  innych osób na podstawie umów pomiędzy Uniwersytetem, a innymi podmiotami, pod warunkiem zapewnienia finansowania stypendium doktoranckiego, w tym w ramach umów, o których mowa w art. 185 ust. 2 ustawy.

2.  Do osób, o których mowa w ust. 1, przepis § 5 ust. 5 stosuje się.

3.  Rektor zarządzeniem ustala listę programów badawczych, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze wiodące programy zewnętrzne.

 

§ 11

1.  Kierownicy projektów badawczych, których realizację rozpoczęto lub rozpocznie się po dniu
30 czerwca 2020 r. przedstawiają na piśmie komisji rekrutacyjnej zapotrzebowanie na liczbę osób, informację o profilu pożądanego kandydata oraz zakładany czas udziału w projekcie zgodnie
z zatwierdzonymi warunkami projektu. Przewidywany udział kandydata w projekcie nie może być krótszy niż 24 miesiące od momentu rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej. Dopuszcza się również rekrutację osób już wykonujących zadania w realizowanych na Uniwersytecie projektach naukowych.

2.  Z wykorzystaniem informacji, o których mowa w ust. 1, komisja rekrutacyjna ogłasza niezwłocznie konkurs na dodatkowe miejsce w szkole doktorskiej, określając zasady konkursu, w tym wymagania konkursowe oraz tryb i termin składania zgłoszeń, nie krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Uniwersytetu. Na podane zasady konkursu przysługuje skarga do Rektora, przy czym nie dalej niż do dnia upływu terminu składania zgłoszeń. Rektor może unieważnić konkurs i nakazać jego powtórne przeprowadzenie według poprawionych zasad.

3.  Zespół kwalifikacyjny w terminie 30 dni od upływu terminu składania zgłoszeń przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w związku z konkursem, o którym mowa w ust. 2. Przepisy § 5-6 stosuje się odpowiednio. W posiedzeniu zespołu kwalifikacyjnego uczestniczy kierownik projektu badawczego bez prawa do oceny. Kandydaci wpisani na listę doktorantów w ramach tego postępowania kwalifikacyjnego rozpoczynają kształcenie niezwłocznie po zakończeniu tego postępowania.

 

§ 12

1.  Uwzględniając rekomendacje zespołów kwalifikacyjnych sformułowane w postępowaniu kwalifikacyjnym, komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów z postępowania rekrutacyjnego. Lista rankingowa określa kolejność wpisania na listę doktorantów szkoły doktorskiej w ramach limitu miejsc w danej dyscyplinie.

2.  Na liście rankingowej zamieszcza się:

1)  imiona i nazwiska kandydatów;

2)  liczbę punktów przyznanych za każdy element oceny;

3)  wynik końcowy oceny kandydatów wyrażony w punktach;

4)  oznaczenie czy kandydat został zakwalifikowany do wpisania na listę doktorantów szkoły doktorskiej.

3.  Listę rankingową podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane na liście rankingowej po jej podpisaniu powinny zawierać uzasadnienie i być potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji.

4.  Kandydat otrzymuje informację o wyniku postępowania rekrutacyjnego na swoje osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK.

5.  Listę rankingową, o której mowa w ust. 1, komisja rekrutacyjna przekazuje Rektorowi oraz ogłasza niezwłocznie przez opublikowanie na stronie internetowej Uniwersytetu. Lista rankingowa zawiera oznaczenie daty ogłoszenia.

6.  Kandydat, który zauważy omyłki w ogłoszonej liście rankingowej, zgłasza je w ciągu trzech dni od daty jej ogłoszenia komisji rekrutacyjnej, która niezwłocznie dokonuje ich sprostowania. Sprostowanie zostaje odnotowane w protokole. Po sprostowaniu ust. 5 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział 4. Wpis na listę doktorantów,

wydanie decyzji o odmowie przyjęcia do szkoły doktorskiej

§ 13

Kandydat zakwalifikowany do wpisania na listę doktorantów zostaje wpisany na listę doktorantów szkoły doktorskiej po dostarczeniu przez niego niezwłocznie, nie później niż w terminie do dnia
17 września 2020 roku:

1)  oryginału dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej określonego
w § 7 ust. 2 pkt 2 lub pkt 7 lub jego urzędowego odpisu,

2)  oświadczenia, że będzie doktorantem tylko w szkole doktorskiej, do której został przyjęty.

 

§ 14

1.  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej wpisuje kandydatów na listę doktorantów szkoły doktorskiej w kolejności ustalonej w postępowaniu kwalifikacyjnym dla danej dyscypliny naukowej, w ramach limitu miejsc przeznaczonego dla tej dyscypliny.

2.  W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów co ostatnia osoba wpisana na listę doktorantów szkoły doktorskiej w ramach danej dyscypliny przez więcej niż jednego kandydata - wszyscy ci kandydaci zostają wpisani na listę doktorantów szkoły doktorskiej w ramach tej dyscypliny. Przed wpisaniem tych osób przewodniczący komisji rekrutacyjnej zwraca się do Rektora z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekroczenie limitu określonego dla danej rekrutacji.

3.  Osoby, które nie zostały przyjęte z powodu wyczerpania limitu miejsc w ramach danej dyscypliny szkoły doktorskiej, stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwalniania się miejsc na liście doktorantów przyjętych do szkoły doktorskiej, osoby te zostają zakwalifikowane do wpisania na listę doktorantów w ramach danej dyscypliny szkoły doktorskiej z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów, o czym niezwłocznie otrzymują informacje. Przepis ust. 2 i § 13 stosuje się odpowiednio, przy czym brakujące dokumenty kandydat jest zobowiązany złożyć w terminie siedmiu dni od dnia przekazania informacji o tym obowiązku.

4.  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej ogłasza listę osób przyjętych do szkoły doktorskiej niezwłocznie po wypełnieniu limitu miejsc przez kandydatów wpisanych na listę doktorantów szkoły doktorskiej, jednak nie później niż w dniu 18 września 2020 roku.

5.  Listę, o której mowa w ust. 4, przewodniczący komisji rekrutacyjnej aktualizuje o osoby, o których mowa w ust. 3, według stanu na dzień 30 września 2020 roku.

6.  Ostateczną listę osób przyjętych do szkoły doktorskiej ogłasza się niezwłocznie przez jej publikację na stronie internetowej Uniwersytetu.

 

§ 15

W przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego wpisanie na listę doktorantów następuje na podstawie decyzji administracyjnej o przyjęciu kandydata do szkoły doktorskiej wydawanej, na wniosek komisji rekrutacyjnej, przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną.

 

§ 16

1.  Informację o wpisaniu na listę doktorantów szkoły doktorskiej, decyzję administracyjną, o której mowa w § 15 oraz decyzję o odmowie przyjęcia do szkoły doktorskiej doręcza się kandydatowi na zasadach ogólnych. Dodatkowo przewodniczący komisji rekrutacyjnej ogłasza listę osób wpisanych na listę doktorantów szkoły doktorskiej przez jej opublikowanie na stronie internetowej Uniwersytetu oraz przekazuje ją Rektorowi.

2.  Decyzję o odmowie przyjęcia kandydata do szkoły doktorskiej podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

3.  Od decyzji o odmowie przyjęcia do szkoły doktorskiej kandydatowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.  Wniosek należy złożyć do Rektora w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

4.  Uwzględnienie przez Rektora wniosku, o którym mowa w ust. 3 w całości skutkuje wydaniem decyzji administracyjnej o uchyleniu decyzji o odmowie przyjęcia kandydata do szkoły doktorskiej
i umorzeniem postępowania administracyjnego w sprawie tej odmowy, a następnie wpisaniem kandydata na listę doktorantów szkoły doktorskiej. Przepis § 15   stosuje się odpowiednio.
W sytuacji wypełnienia limitu miejsc, przewodniczący komisji rekrutacyjnej zwraca się do Rektora
z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekroczenie limitu określonego dla danej dyscypliny.

5. Decyzja Rektora jest ostateczna. Przysługuje od niej skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

 

Rozdział 5. Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego

§ 17

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej obejmuje:

1)  rejestracja w IRK: 10 sierpnia - 28 sierpnia 2020 roku,

2)  przyjmowanie dokumentów: od 21 sierpnia do 28 sierpnia 2020 roku,

3)  pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego: 31 sierpnia do 7 września 2020 roku,

4)  rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów uzyskany
za granicą – 3 września 2020 roku,

5)  ogłoszenie wyników pierwszego etapu: 9 września 2020 roku,

6)  drugi etap postępowania rekrutacyjnego: 14-17 września 2020 roku,

7)  ogłoszenie listy przyjętych do szkoły doktorskiej: 18 września 2020 roku.

 

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI


 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2020
Data publikacji:
15.04.2020 12:47
Data aktualizacji:
16.04.2020 10:39
Liczba wyświetleń:
3231
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw675.pdf716.13 KB