Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo – dydaktyczne) w Katedrze Pulmonologii – dyscyplina nauki medyczne

DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo – dydaktyczne)
w Katedrze Pulmonologii – dyscyplina nauki medyczne
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·       tytuł zawodowy lekarza,
·       tytuł specjalisty w dziedzinie chorób płuc i/lub onkologii klinicznej,
·       udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać
    wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko –
    Mazurskiego w Olsztynie,
·       udział w polskich i/lub zagranicznych projektach badawczych,
·       kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
·       doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
·       znajomość języka angielskiego,
·       umiejętność pracy w zespole.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
4.    kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopia prawa wykonywania zawodu,
6.    kopia dyplomów posiadanych specjalizacji,
7.    informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (tabela),
8.    wykaz dorobku naukowego wraz z wyceną punktową,
9.    oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej oraz oświadczenie upoważniające
     do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (BIP UWM - „baza
     dokumentów”),
10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
     (BIP UWM - „baza dokumentów”),
11. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120
     ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
     poz. 85),
12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).
 
Informacje:
·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego
     Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c,
     w terminie do dnia 23 maja 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca
     2020 r.
·         Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 3205-3500 zł brutto.
·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
     przez Rektora bez podania przyczyn.
·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wytworzył:
dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2020
Data publikacji:
27.04.2020 11:14
Data aktualizacji:
27.04.2020 11:15
Liczba wyświetleń:
832
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument