Nr 698 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie rekomendacji deklaracji o zapewnieniu środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrz

 
UCHWAŁA Nr 698
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2020 roku
 
w sprawie rekomendacji deklaracji o zapewnieniu środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrzydło północne
wraz z nadbudową budynku kotłowni Nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30” – III etap
 
  
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 tj. ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Mając na uwadze Uchwałę Nr 610 Senatu z dnia 29 listopada 2019 roku Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje Rektorowi wyrażenie zgody na udział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w finansowaniu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową budynku kotłowni Nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30” – III etap, zgodnie z § 2 niniejszej uchwały.  
 
§ 2
1.  Całkowita wartość inwestycji wynosi 52 873 000,- zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemset
    siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) w tym:
      1)  dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 34 367 840,-zł (słownie: trzydzieści
          cztery miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych),
      2)  Uniwersytet będzie zabiegać o dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
          w wysokości 6 573 080,- zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące
          osiemdziesiąt złotych),
      3)  wkład własny Uczelni 11 932 080,- zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści
          dwa tysiące osiemdziesiąt złotych).
2.  W przypadku nieotrzymania planowanej dotacji z MNiSW, wartość ta zostanie pokryta z wkładu
    własnego Uczelni.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2020
Data publikacji:
06.05.2020 12:19
Data aktualizacji:
06.05.2020 12:20
Liczba wyświetleń:
814
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw698.pdf68.92 KB