Nr 701 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bartągu, gm. Stawiguda

 
UCHWAŁA Nr 701
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2020 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu 
na nieruchomości położonej w Bartągu, gm. Stawiguda
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Senat wyraża zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 114/11, 114/3 i 114/12, położonej w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie, oznaczonej w załączniku do niniejszej uchwały, objętej księgą wieczystą o numerze KW OL1O/00181308/4,
na rzecz STACON TIS DUSZAK Spółka Jawna z siedzibą w Kadzidle, z ograniczeniem korzystania
do działki gruntu nr 114/11.
 
§ 2
Ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości opisanej w § 1 polega na:
   1)   prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania
       konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, przebudowy sieci i urządzeń oraz
       dokonywania ich kontroli i przeglądów, wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim
       sprzętem przez pracowników STACON TIS DUSZAK Spółka Jawna w Kadzidle oraz przez
       wszystkie podmioty i osoby, którymi firma posługuje się w związku z prowadzoną działalnością
       w zakresie obsługi następujących urządzeń:
         a)  wodociągowych w postaci sieci wodociągowej DN 100, o długości 326,2 m,
         b)  kanalizacyjnych w postaci sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 63, o długości 331,8 m.
   2)   znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o których mowa
       w pkt 1.
 
§ 3
1.   Ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na przedmiotowej nieruchomości, stanowiącej
    własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, nastąpi w ramach ustanowienia
    nieodpłatnych, na czas nieokreślony służebności gruntowych na nieruchomościach w obrębie
    Tomaszkowo, gmina Stawiguda:
     - stanowiącej działkę gruntu numer 43/78, objętej księgą wieczystą KW OL1O/00181308/4 oraz
     - stanowiącej działkę gruntu numer 43/79, objętej księgą wieczystą numer KW OL1O/00069854/5,
    polegających na prawie przechodu i przejazdu przez pas gruntu o szerokości 10 m wzdłuż granic
    nieruchomości obciążonych, tj. drogą wewnętrzną KWD.01, oznaczoną kolorem zielonym na
    załączniku graficznym nr 1, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej
    położonej w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, stanowiącej działki gruntu numer 114/3, 114/11
    i 114/12, objętej księgą wieczystą numer KW OL1O/00179859/4.
2.   Ustanowienie ww. służebności nastąpi w sposób wskazany w porozumieniu z dnia 13.08.2019 r.,
    które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 4
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia służebności przesyłu, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2020
Data publikacji:
06.05.2020 12:44
Data aktualizacji:
06.05.2020 12:44
Liczba wyświetleń:
799
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw701.pdf204.7 KB