Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników dydaktycznych) w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej

 
DZIEKAN WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników dydaktycznych)
w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej

  Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85).   

Kryteria kwalifikacyjne

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora, dziedzina - nauki rolnicze; dyscyplina zootechnika
  i rybactwo (zootechnika), specjalność – hodowla trzody chlewnej;
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska
  adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo (ujętych
  w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tab. 5a) [ 
  link]
 • udokumentowany dorobek naukowy i dydaktyczny oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami - z zakresu zootechniki, a w szczególności z chowu i hodowli trzody chlewnej;doświadczenie w zakresie działalności dydaktyczno-organizacyjnej (np. opieka nad dyplomantami; prowadzenie koła naukowego; doświadczenie w organizacji konferencji, seminariów, olimpiad, warsztatów; współautorstwo podręczników akademickich, działalność popularyzatorska, szkoleniowa);
 • znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych 
Wykaz dokumentów
 • Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
 • Życiorys (CV)
 • Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego
 • Kwestionariusz osobowy link ]
 • Informacja o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • Informacja (w ujęciu tabelarycznym) o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie zootechnika
  i rybactwo (wg załącznika nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie) [ link]
 • Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy
 • Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]  
Informacje 
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
 • w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  (t. j. Dz.U. z 2020 r.  poz. 85) w związku z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r.
  poz. 1669)
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta: 4680,00 PLN
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 5,  
  w terminie do dnia 22.06.2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.06.2020 r. 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Wytworzył:
prof. dr hab. Urszula Czarnik - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.05.2020
Data publikacji:
21.05.2020 13:31
Data aktualizacji:
23.07.2020 11:34
Liczba wyświetleń:
968
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Wynik konkursu-WBZ-KHTCH-adiunkt-dydaktyczny-2020.pdf195.25 KB