NR 44/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2

 
ZARZĄDZENIE NR 44/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 maja 2020 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni
w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2
 
Na podstawie art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 85 ze zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca
2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, wprowadza się następujące zmiany:
1)  w § 1 po ust 8 dodaje się ust. 8a – 8b w brzmieniu:
    „8a. Dziekan, dyrektor filii i dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego, w porozumieniu z opiekunem
          praktyk oraz kierownik studiów doktoranckich, dyrektor szkoły doktorskiej, kierownik studiów
          podyplomowych, może podjąć decyzję o skróceniu okresu trwania praktyki objętej programem
          studiów, określając inny alternatywny sposób osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się
          lub o uznaniu dotychczasowej praktyki i sposobie uzupełnienia brakujących efektów uczenia
          się wynikających z praktyki. Przepis stosuje się do praktyk rozpoczętych przez studentów
          oraz praktyk, które jeszcze się nie rozpoczęły.
     8b. W roku akademickim 2019/2020 zajęcia lub grupy zajęć realizowane w formie praktyk
          zawodowych na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela oraz
          na studiach podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela,
          rozpoczętych przed dniem 1 października 2019 r. i kończących się w roku akademickim
          2019/2020, mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
          na odległość.",
2)  w § 1 po ust. 10 dodaje się ust. 10a - 10m w brzmieniu:
    „10a. Proces weryfikacji efektów uczenia się musi umożliwiać dokonywanie oceny osiągniętych
            efektów uczenia się związanych z danym przedmiotem/grupą zajęć.
     10b. Weryfikację efektów uczenia się przeprowadza się z wykorzystaniem narzędzi
            informatycznych, wykluczających generowanie kosztów po stronie studenta, doktoranta,
            uczestnika studiów podyplomowych z tytułu użytkowania danego narzędzia
            informatycznego.
     10c. Weryfikacji, o której mowa w ust. 10b, dokonuje prowadzący zajęcia odpowiedzialny
            za weryfikację efektów uczenia się.
     10d. Warunkiem przystąpienia przez studenta, doktoranta lub uczestnika studiów podyplomowych
            do weryfikacji, o której mowa w ust. 10b jest nawiązanie połączenia z egzaminatorem
            lub prowadzącym zajęcia dydaktyczne poprzez narzędzia informatyczne, o których mowa
            w ust. 10b, w wyznaczonym przez niego terminie, uzgodnionym ze studentami co najmniej
            na 3 dni przed datą egzaminu lub zaliczenia.
     10e. Przed przystąpieniem do weryfikacji, o której mowa w ust. 10b, egzaminator lub prowadzący
            zajęcia dydaktyczne dokonuje sprawdzenia tożsamości studenta, doktoranta lub uczestnika
            studiów podyplomowych poprzez oględziny legitymacji studenckiej lub innego dokumentu
            tożsamości przy wykorzystaniu połączenia video.
     10f.  Rejestracja weryfikacji efektów uczenia się następuje poprzez sporządzenie,
            przez egzaminatora lub prowadzącego zajęcia dydaktyczne, protokołu z przebiegu egzaminu
            lub zaliczenia, z zastrzeżeniem ust. 10g i 10l.
     10g. Protokół, o którym mowa w ust. 10f, powinien zwierać następujące dane: imię (imiona)
            i nazwisko egzaminatora lub osoby zaliczającej zajęcia dydaktyczne, datę przeprowadzenia
            egzaminu lub zaliczenia, nazwę przedmiotu, listę osób egzaminowanych lub przystępujących
            do zaliczenia i ewentualne uwagi dotyczące przebiegu egzaminu lub zaliczenia.
     10h. Egzaminator lub prowadzący zajęcia organizuje egzamin lub zaliczenie w sposób
            zapewniający samodzielność pracy studenta,
doktoranta lub uczestnika studiów
            podyplomowych
oraz kontrolę jego przebiegu. 
      10i. W przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości egzaminatora lub prowadzącego
            zajęcia dydaktyczne co do samodzielności i obiektywności przebiegu egzaminu lub zaliczenia,
            egzamin lub zaliczenie mogą być przez niego przerwane.
      10j. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 10i, egzaminator lub
            prowadzący zajęcia wyznacza kolejny termin. W stosunku do studenta, doktoranta lub
            uczestnika studiów podyplomowych, który naruszył przepisy wewnętrzne obowiązujące
            na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dotyczące samodzielności pracy,
            mają zastosowanie przepisy Zarządzenia Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-
            Mazurskiego w Olsztynie w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie określenia
            zakazanych form zachowania studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów
            podyplomowych i kursów podczas egzaminów lub zaliczeń.

       10k. W przypadku przerwania połączenia na skutek problemów technicznych, w trakcie którego
            był przeprowadzany egzamin lub zaliczenie, egzaminator lub prowadzący zajęcia, decyduje
            o ewentualnej konieczności powtórzenia egzaminu lub zaliczenia w całości lub części albo
            jeśli uzna, że do momentu przerwania połączenia istniała możliwość weryfikacji założonych
            efektów uczenia się, wystawia ocenę uwzględniając przebieg egzaminu lub zaliczenia.

       10l.  Dokonywanie i dokumentowanie oceny osiągniętych efektów uczenia się następuje
            w sposób przyjęty na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, z wykorzystaniem
            Uczelnianego Sytemu Obsługi Studiów.

       10ł.  Na wniosek studenta, doktoranta lub uczestnika studiów podyplomowych, egzaminator
            lub prowadzący zajęcia zezwala na obecność w pomieszczeniu asystenta/tłumacza języka
            migowego, o ile wynika to z ustalonych wcześniej z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych
            warunków przeprowadzania egzaminu lub zaliczenia dostosowanych do potrzeb osób
            z niepełnosprawnościami, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa związanych ze stanem
            zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

     10m.  W przypadku przeprowadzania komisyjnego zaliczenia ćwiczeń lub egzaminu komisyjnego,
            przepisy dotyczące przeprowadzania egzaminu dyplomowego, określone w §1a stosuje się
            odpowiednio.”,

3)  w § 1 ust. 12 otrzymuje brzmienie:
    „12. Zawiesza się korzystanie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w jej siedzibie oraz
          we wszystkich jej oddziałach i czytelniach, z zastrzeżeniem ust. 12a.”,

4)  w § 1 po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu:
     „12a. Uruchamia się funkcjonowanie wypożyczalni w Bibliotece Uniwersyteckiej. Zasady
            korzystania z wypożyczalni określa załącznik do zarządzenia.”,

5)  po § 1 dodaje się § 1a i §1b w brzmieniu: 
㤠1a
1.   Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadza się zasady przebiegu egzaminu
    dyplomowego z wykorzystaniem technologii informatycznych.
2.  Egzamin dyplomowy w czasie trwania zawieszenia zajęć dydaktycznych w uczelni przeprowadza
    się z wykorzystaniem MS Teams.
3.   Do obecności w trakcie egzaminu dyplomowego może być dopuszczona osoba wyznaczona przez
    dziekana,
dyrektora filii, dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego, niebędąca członkiem Komisji
    Egzaminu Dyplomowego (dalej Komisji)
, służąca wsparciem technicznym.
4.   Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, przewodniczący Komisji dokonuje sprawdzenia
    tożsamości studenta poprzez oględziny legitymacji studenckiej lub innego dokumentu tożsamości
    przy wykorzystaniu połączenia video.
5.   Egzamin dyplomowy jest rejestrowany w formie pliku audiovideo.
6.   W celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest do:
    1)  zapewnienia na własny użytek urządzenia obsługującego MS Teams, wyposażonego w kamerę
        i mikrofon, oraz dostęp do sieci Internet, zapewniające odpowiednią jakość przekazu audio
        i wideo, z zastrzeżeniem pkt. 2,
    2)  złożenia wniosku do dziekana/dyrektora o zapewnienie warunków do przeprowadzenia egzaminu
        w pomieszczeniach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; w przypadku braku
        możliwości zapewnienia przez studenta warunków, o których mowa w pkt 1, dziekan/dyrektor
        zapewnia warunki do przeprowadzenia egzaminu w pomieszczeniach Uniwersytetu
        z zachowaniem warunków bezpieczeństwa związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego
        lub stanu epidemii,
    3)  przygotowania pomieszczenia, w którym będzie przebywał podczas egzaminu dyplomowego,
        w taki sposób, aby nie przebywała w nim żadna inna osoba, nie znajdowały się w nim żadne
        inne urządzenia multimedialne (w szczególności telefony, tablety itp.) z wyjątkiem urządzenia,
        za pośrednictwem którego będzie przeprowadzany egzamin. Na wniosek studenta,
        przewodniczący Komisji zezwala na obecność w pomieszczeniu innych osób, o ile wynika
        to z ustalonych wcześniej z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych warunków przeprowadzania
        egzaminu dyplomowego dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
        z zachowaniem warunków bezpieczeństwa związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego
        lub stanu epidemii,
    4)  udostępnienia w trakcie trwania egzaminu dyplomowego dźwięku i obrazu (nie jest
        dopuszczalne wyłączanie kamery oraz wyłączanie lub wyciszanie mikrofonu) oraz nieprzerwanej
        obecności w kadrze kamery. Na żądanie Komisji student ma obowiązek udostępnić ekran
        swojego urządzenia. 
7.   Stwierdzenie przez Komisję naruszenia warunków egzaminu dyplomowego, będącego następstwem
    zawinionego przez studenta działania, skutkuje przerwaniem egzaminu, z zastrzeżeniem ust. 8.
8.   W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7, Komisja wyznacza kolejny
    termin. W stosunku do studenta, który naruszył przepisy wewnętrzne obowiązujące na
    Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dotyczące samodzielności pracy, mają
    zastosowanie przepisy Zarządzenia Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zakazanych form
    zachowania studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów podczas
    egzaminów lub zaliczeń.  
9.   W przypadku przerwania połączenia pomiędzy studentem a Komisją w trakcie trwania egzaminu
    dyplomowego, wynikającego z działań niezależnych od studenta lub Komisji, należy niezwłocznie
    podjąć próbę wznowienia połączenia. W przypadku gdy wznowienie połączenia nie jest możliwe,
    egzamin należy powtórzyć w innym terminie.
10. Po przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego i niezwłocznym ustaleniu oceny przez Komisję,
     student informowany jest o jego wyniku za pośrednictwem technologii informatycznej stosowanej
     do jego przeprowadzania.
11. Plik zawierający nagranie z przebiegu egzaminu dyplomowego przechowuje się do czasu
     zatwierdzenia protokołu egzaminu dyplomowego przez wszystkich członków Komisji.
12. Protokół egzaminu dyplomowego sporządzany jest niezwłocznie po zakończeniu egzaminu
     z możliwością zastosowania trybu obiegowego.
13. W sprawach nieuregulowanych, decyzje podejmują, odpowiednio dziekan lub dyrektor.
 
§ 1b
1.   Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadza się zasady przebiegu egzaminu
    kończącego studia podyplomowe (dalej egzaminu) z wykorzystaniem technologii informatycznych.
2.   Egzamin kończący studia podyplomowe w czasie trwania zawieszenia zajęć dydaktycznych
    w uczelni przeprowadza się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, wykluczających
    generowanie kosztów po stronie uczestnika studiów podyplomowych z tytułu użytkowania danego
    narzędzia informatycznego.
3.   Do obecności w trakcie egzaminu może być dopuszczona osoba wyznaczona przez
    dziekana/
dyrektora niebędąca członkiem Komisji, służąca komisji wsparciem technicznym.
4.   Przed przystąpieniem do egzaminu, Komisja dokonuje sprawdzenia tożsamości uczestnika studiów
    podyplomowych poprzez oględziny dokumentu tożsamości przy wykorzystaniu połączenia video.
5.   Egzamin jest rejestrowany w formie pliku audiovideo.
6.   W celu przystąpienia do egzaminu uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest do:
     1)  zapewnienia na własny użytek urządzenia obsługującego wykorzystywane narzędzie
         informatyczne, wyposażonego w kamerę i mikrofon, oraz dostęp do sieci Internet,
         zapewniające odpowiednią jakość przekazu audio i wideo, z zastrzeżeniem pkt 2,
     2)  złożenia wniosku do dziekana/dyrektora za pośrednictwem kierownika studiów podyplomowych
         o zapewnienie warunków do przeprowadzenia egzaminu w pomieszczeniach Uniwersytetu
         Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; w przypadku braku możliwości zapewnienia przez
         uczestnika studiów podyplomowych warunków, o których mowa w pkt.1, dziekan/dyrektor
         zapewnia warunki do przeprowadzenia egzaminu w pomieszczeniach Uniwersytetu
         z zachowaniem warunków bezpieczeństwa związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego
         lub stanu epidemii,
     3)  przygotowania pomieszczenia, w którym będzie przebywał podczas egzaminu dyplomowego,
         w taki sposób, aby nie przebywała w nim żadna inna osoba, nie znajdowały się w nim żadne
         inne urządzenia multimedialne (w szczególności telefony, tablety itp.) z wyjątkiem urządzenia,
         za pośrednictwem którego będzie przeprowadzany egzamin. Na wniosek uczestnika studiów
         podyplomowych, przewodniczący Komisji zezwala na obecność w pomieszczeniu innych osób,
         o ile wynika to z ustalonych wcześniej z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych warunków
         przeprowadzania egzaminu dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
         z zachowaniem warunków bezpieczeństwa związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego
         lub stanu epidemii,
     4)  udostępnienia w trakcie trwania egzaminu dźwięku i obrazu (nie jest dopuszczalne wyłączanie
         kamery oraz wyłączanie lub wyciszanie mikrofonu) oraz nieprzerwanie znajdować się w kadrze
         kamery. Na żądanie Komisji uczestnik studiów podyplomowych ma obowiązek udostępnić ekran
         swojego urządzenia. 
7.   Stwierdzenie przez Komisję naruszenia warunków egzaminu, będącego następstwem zawinionego
    przez uczestnika studiów podyplomowych działania, skutkuje przerwaniem egzaminu,
    z zastrzeżeniem ust. 8.
8.   W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7, Komisja wyznacza kolejny termin. 
    W stosunku do uczestnika studiów podyplomowych, który naruszył przepisy wewnętrzne
    obowiązujące na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dotyczące samodzielności
    pracy, mają zastosowanie przepisy Zarządzenia Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie określenia
    zakazanych form zachowania studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych
    i kursów podczas egzaminów lub zaliczeń.
9.   W przypadku przerwania połączenia pomiędzy uczestnikiem studiów podyplomowych a Komisją
    w trakcie trwania egzaminu, wynikającego z działań niezależnych od uczestnika studiów
    podyplomowych lub Komisji, należy niezwłocznie podjąć próbę wznowienia połączenia.
    W przypadku gdy wznowienie połączenia nie jest możliwe, egzamin należy powtórzyć
    w innym terminie.
10. Po przeprowadzeniu egzaminu i niezwłocznym ustaleniu oceny przez Komisję, uczestnik studiów
     podyplomowych informowany jest o jego o wyniku za pośrednictwem technologii informatycznej
    stosowanej do jego przeprowadzania.
11. Plik zawierający nagranie z przebiegu egzaminu przechowuje się do czasu zatwierdzenia protokołu
     egzaminu przez wszystkich członków Komisji.
12. Protokół egzaminu sporządzany jest niezwłocznie po zakończeniu egzaminu z możliwością
     zastosowania trybu obiegowego.
13. W sprawach nieuregulowanych, decyzje podejmują, odpowiednio dziekan lub dyrektor
     w porozumieniu z kierownikiem studiów podyplomowych”.
6)   § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
    „Wprowadza się zakaz prowadzenia działalności agend i klubów studenckich oraz lokali
    gastronomicznych z wyłączeniem świadczenia usług gastronomicznych na wynos.”,
7)   § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
    „Obiekty sportowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w tym Ośrodek Jeździecki,
    mogą być użytkowane z zachowaniem zasad określonych w aktualnych przepisach powszechnie
    obowiązujących.”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
REKTOR 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.05.2020
Data publikacji:
22.05.2020 13:22
Data aktualizacji:
22.05.2020 13:23
Liczba wyświetleń:
1779
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz44.pdf2.65 MB