Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Konkurencyjności Gospodarki na Wydziale Nauk EKonomicznych

 
DZIEKAN
WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Konkurencyjności Gospodarki
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają: 
  • ukończone studia magisterskie w dyscyplinie ekonomia i finanse,
  • udokumentowany, aktywny udział w co najmniej 1 konferencji dydaktycznej lub naukowej,
  • co najmniej 1 publikację naukową lub popularno-naukową,
  • przygotowanie merytoryczno-dydaktyczne do zajęć prowadzonych w Katedrze,
  • znajomość języków obcych – preferowany język angielski.
Wymagane dokumenty:
1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
2. życiorys zawodowy,
3. kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969
4. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta
    w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (załącznik nr 4 do Statutu UWM
    w Olsztynie, tabela 3a http://bip.uwm.edu.pl/node/6598
5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/969,
6. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia itp.),
7. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
8. oświadczenie o stanie zdrowia kandydata http://bip.uwm.edu.pl/node/969. 
 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 85).
 
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, 10-957 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego, pok. 02, w terminie do dnia 22 czerwca 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do
26 czerwca 2020 r.  
                                                                                   

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wytworzył:
prof. dr hab. Roman Kisiel
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.06.2020
Data publikacji:
25.05.2020 09:04
Data aktualizacji:
03.07.2020 11:24
Liczba wyświetleń:
896
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
A. Rzeszutek.pdf368.59 KB