Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii

 
DZIEKAN WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII
Uniwersytet warmińsko-Mazurski W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta (w wymiarze pełnego etatu) powinni:
 • posiadać tytuł zawodowy magistra w zakresie turystyki i rekreacji.
 • wykazać się ukończeniem studiów II stopnia z wynikiem bardzo dobrym.
 • wykazać się zainteresowaniami naukowymi z obszaru kultury fizycznej, potwierdzonymi przynajmniej dwoma artykułami naukowymi.
 • wykazać się biegłą znajomością języka angielskiego i biegłą znajomością języka polskiego (dot. obcokrajowców).
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami z zakresu turystyki i rekreacji.
Mile widziane będzie:
 • doświadczenie akademickie w przeprowadzaniu zajęć ze studentami w języku obcym.
 • doświadczenie akademickie w prowadzeniu przedmiotów z obszaru nauk medycznych i nauk
  o zdrowiu. 
 • posiadanie udokumentowanych umiejętności w zakresie masażu klasycznego.
 • posiadanie uprawnień wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • posiadanie kwalifikacji animatora czasu wolnego.posiadanie licencji okręgowego sędziego koszykówki (w tym, kurs sędziowski certyfikowany przez FIBA).
 • posiadanie certyfikatu w zakresie diagnostyki stóp (Podologia).
 • posiadanie tytułu zawodowego magistra pedagogiki.
   
Wykaz dokumentacji konkursowej:
 1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku (kierowane do Prorektora ds. Kadr).
 2. Życiorys.
 3. Odpis (potwierdzona kopia) dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 4. Potwierdzenie posiadania ww. uprawnień, doświadczenia, odbycia szkoleń i zdobycia certyfikatów.
 5. Pisemna opinia promotora lub bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy.
 6. Pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej (odpowiednio do zajmowanego stanowiska).
 7. Opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych, dydaktycznych i organizacyjnych (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe).
 8. Arkusz Oceny Okresowej Nauczyciela (AONA) w części dotyczącej osiągnięć – dotyczy kandydatów będących pracownikami Uniwersytetu.
 9. Informację o całokształcie dorobku naukowego (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe).
 10. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.
 11. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców.
 12. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.), (http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe).
 13. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty), (http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe).
 14. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty), .http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 15. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe).
 16. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe).
 Informacje:
 • Dokumenty wymienione w pkt 6, 7 i 8 należy przesłać dodatkowo w formie elektronicznej na adres: wgipb.dziekan@uwm.edu.pl 
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać do Biura Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15 pok. 16, 10-720 Olsztyn-Kortowo,
 • w terminie od 25 maja 2020 do 25 czerwca 2020 roku.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania dokumentów.
 • Postępowanie konkursowe przewiduje prezentację przed Komisją Konkursową planów, o których mowa w pkt 8 zgłoszenia do niniejszego konkursu. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta naukowego wynosi 3 205 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geoinżynierii
Wytworzył:
prof. dr hab. Paweł Wielgosz - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.05.2020
Data publikacji:
26.05.2020 09:01
Data aktualizacji:
16.07.2020 12:45
Liczba wyświetleń:
915
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki_konkursu_na_BIP_E.Karpiński.pdf176.34 KB