Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego


DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo - dydaktyczne) w Katedrze Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego – dyscyplina nauki medyczne
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk o zdrowiu lub nauk medycznych,
 • wykształcenie związane z metodologią badań naukowych i statystyką,
 • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
 • mile widziany udokumentowany udział w projektach badawczych,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
4.    odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
5.    kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6.    zaświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego wystawione przez Studium Języków
    Obcych UWM w Olsztynie,
7.     informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (tabela),
8.    wykaz dorobku naukowego wraz z wyceną punktową,
9.    oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej oraz oświadczenie upoważniające
     do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (BIP UWM - „baza
     dokumentów”),
10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
     (BIP UWM - „baza dokumentów”),
11. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120
     ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
     poz. 85),
12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).
 
Informacje:
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c,
  w terminie do dnia 26 czerwca 2020 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2020 r.   
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale: 4680-5000 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wytworzył:
dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2020
Data publikacji:
26.05.2020 11:59
Data aktualizacji:
26.05.2020 12:00
Liczba wyświetleń:
808
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument