Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa – dyscyplina nauki o zdrowiu

DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
w Katedrze Pielęgniarstwa – dyscyplina nauki o zdrowiu
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa,
udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
praktyczne doświadczenie w pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza,
kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
znajomość języka angielskiego,
umiejętność pracy w zespole.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
4.    kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopia prawa wykonywania zawodu,
6.    kopia dyplomów ukończonych kursów i szkoleń,
7.    informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (tabela),
8.    wykaz dorobku naukowego wraz z wyceną punktową,
9.    oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej oraz oświadczenie upoważniające
    do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową
    (BIP UWM - „baza dokumentów”),
10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
    (BIP UWM - „baza dokumentów”),
11. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120
     ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
     poz. 85),
12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).
 
Informacje:
  • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c,
  • w terminie do dnia 26 czerwca 2020 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2020 r.
  • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 3205-3500 zł brutto.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wytworzył:
dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.05.2020
Data publikacji:
27.05.2020 13:25
Data aktualizacji:
27.05.2020 13:25
Liczba wyświetleń:
654
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument